Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2016-06-30
A2016/01371/ARM
A2016/01321/SV (delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:5 Arbetslivspolitik gällande forskning om arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Arbetslivspolitik för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 14, bet. 2015/16:AU2, rskr. 2015/16:97, prop. 2015/16:99 utg.omr. 14, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Arbetslivspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket2 000
ap.2Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket (ram)2 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd8 000
ap.3Forskning om arbetsliv: Forte (ram)8 000

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv. Medlen får användas i enlighet med vad som närmare preciseras i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket.

ap.3 Forskning om arbetsliv: Forte

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv. Medlen får användas i enlighet med vad som närmare preciseras i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:5 Arbetslivspolitik
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:5 Arbetslivspolitik
ap.210 0005 0005 00002018
ap.330 00015 00015 00002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet/SAM
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/F
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen