Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2016-05-19
N2016/03601/IF
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Strategi och analys

Vinnova ska redogöra för myndighetens interna strategiarbete, på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och hur detta påverkar Vinnovas verksamhet på kort och lång sikt.

EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2017.

Vinnova ska redovisa hur myndigheten har arbetat med prioriteringarna för det Europeiska forskningsområdet.

Vinnova ska redovisa hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar, inklusive synergier mellan EU-program och myndighetens program.

Vinnova ska redovisa och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits av myndigheten.

Stöd till inkubation

Vinnova ska, inom ramen för myndighetens ansvar att lämna stöd till inkubation, redovisa resultaten av insatserna. Av redovisningen ska det exempelvis framgå hur inflöde av idéer och varifrån de kommer, pågående projekt samt utflöde av företag sammantaget utvecklas kopplat till de inkubatorer som tar emot stöd inom ramen för Vinnovas insatser. Vidare ska Vinnova, där så är möjligt, redovisa utvecklingen i företag som sitter i eller har suttit i inkubatorer med stöd från Vinnova. En särskild rapport för helåret 2015 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2016.

Individbaserad statistik

Vinnova ska presentera all individbaserad statistik uppdelad på kön. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras.

Uppgifter om företagsstöd

Vinnova ska rapportera uppgifter om företagstöd till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) för användning i Tillväxtanalys mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Uppgifterna ska innehålla information om slutlig stödmottagare. Redovisningen ska lämnas enligt anvisningar från Tillväxtanalys. Statligt stöd som omfattas av de rapporteringsskyldigheter som följer av EU-rätten regleras särskilt.

Utgiftsprognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti och

den 26 oktober 2016.

2

Organisationsstyrning

Vinnova ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Vetenskapsrådet inom området hälsa, vård och omsorg.

Vinnova ska bistå Regeringskansliet i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

Vinnova ska bidra i genomförandet av det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, med fokus på insatser inom det tematiska området "Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation". Myndigheten ska också bidra i Tillväxtverkets arbete avseende processtödet utifrån sin roll i arbetet med det nationella regionalfondsprogrammet.

Vinnova ska inför och under Sveriges ordförandeskap i EUREKA, från den 1 juli 2015 till den 30 juni 2016, ansvara för den strategiska planeringen och det praktiska genomförandet av ordförandeskapet. Ett sekretariat för ordförandeskapet ska finnas vid myndigheten.

I enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2013 (dnr N2013/3281/FIN) ska Vinnova etablera ett näringslivssekretariat för att öka samverkan mellan näringslivet och forskningsaktörer i syfte att öka svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturanläggningar. I uppdraget ingår att initiera och genomföra aktiviteter som bidrar till att svensk medverkan i dessa anläggningar i högre utsträckning genererar nytta för svenskt näringsliv och offentlig verksamhet samt även fungera som ett Industrial Liason Office (ILO). Vinnova ska fortsatt arbeta aktivt med denna funktion. En redovisning av hur de medel som rekvirerats för uppdraget har använts ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2016. En uppföljning av hur sekretariatet medverkar till att öka svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturanläggningar, samt en analys av behov av och former för fortsatt samverkan mellan näringsliv och forskningsaktörer ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2016.

3

Uppdrag

1. Vinnova ska i dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 25 mars 2017.

2. Vinnova ska under 2016–2019 använda minst 25 miljoner kronor per år till att utveckla och tillgängliggöra testbäddar inom miljöteknikområdet. Insatsen ska bidra till att stärka företagens möjligheter att testa, utveckla och verifiera nya lösningar som bidrar till att nå bland annat miljö- och klimatmålen. En delrapport omfattande en redovisning av genomförda insatser ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 maj 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3. Vinnova ska under 2016–2019 använda minst 20 miljoner kronor per år för att stärka insatser i pågående befintliga innovationsprogram för ökad återvinning och resurseffektivitet genom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Hela återvinningskedjan ska adresseras och områden som nya hållbara affärsmodeller för återvinningsindustrin, ekonomiska styrmedel, samhällsplanering och infrastruktur för ökad återvinning ska ingå. En delrapport omfattande en redovisning av genomförda insatser ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 maj 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem218 719
ap.1Verket för innovationssystem (ram)218 719

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 628 174
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 628 174

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för bidrag för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen och programanknutna utgifter så som utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

För strategisk forskning i enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst:

  • 20 miljoner kronor inom produktionsteknik,
  • 80 miljoner kronor inom transportområdet,
  • 20 miljoner kronor inom flygområdet, samt
  • 20 miljoner kronor inom säkerhet och krisberedskap.

I enlighet med propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) ska Vinnova använda minst:

  • 200 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet,
  • 225 miljoner kronor för utmaningsinriktade strategiska innovationsområden,
  • 50 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till test- och demonstrationsanläggningar vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB, samt andra investeringar i och nyetableringar av test- och demonstrationsanläggningar,
  • 100 miljoner kronor för gruv-, mineral- och stålforskning, samt
  • 60 miljoner kronor för insatser kopplat till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

Efter särskilt beslut av regeringen ska 20 miljoner kronor användas till insatser inom det immaterialrättsliga området.

Av anslaget ska minst 45 miljoner kronor användas för miljö- och klimatinsatser enligt uppdrag 2 och 3 ovan.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Tillväxtanalys. Medlen ska användas för uppdrag formulerade i dialog mellan Vinnova och Tillväxtanalys. Uppdragen ska stödja Vinnovas verksamhet och mål samt bidra till att utveckla det svenska innovationssystemet. Uppdragen ska rymmas inom ramen för Tillväxtanalys verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.16 5623 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.178 845Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 300 0001 400 000700 000200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2518 227
2016-02-2518 227
2016-03-2518 227
2016-04-2518 227
2016-05-2518 227
2016-06-2518 227
2016-07-2518 227
2016-08-2518 227
2016-09-2518 227
2016-10-2518 227
2016-11-2518 227
2016-12-2518 222
Summa218 719
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Åhs
Kopia till

Riksdagen, utbildningsskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F och UH
Näringsdepartementet/FF, RTS och AS
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Senast uppdaterad: