Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2016-05-04
U2015/05895/SAM (delvis)
U2016/02233/SAM
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU:1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån17 216
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)17 216
Disponeras av Kammarkollegiet1 945
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)1 645
ap.4Indikatorsprogrammet OECD-INES (ram)300
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet5 000
ap.2Nationell utbildningsstatistik (ram)5 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Av tilldelade medel får högst 14 266 000 kronor användas under budgetåret 2016. De resterande 800 000 kronorna får användas först efter beslut av regeringen. 

Medel under anslagsposten får användas för följande utgifter.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan.

  • En årlig undersökning av invandrares utbildning.
  • Uppdatering av migrationsdatabasen.
  • Insamling av uppgifter på individnivå från folkhögskolorna.
  • Statistik i fråga om utbildningskostnader inklusive insamling från folkhögskolorna, statistik när det gäller övergångar mellan olika utbildningsnivåer, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Elevpanelundersökningar.
  • Undersökningen Adult Education Survey (AES).
  • Continuing Vocational Training Survey (CVTS).

För finansiering av de kostnader som uppkommit för att genomföra AES överförs 2 150 000 kronor från anslagsposten 3 till anslagsposten 1. Medlen får användas under 2016.

 

2. Prognoser

Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån (SCB) ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. SCB ska också göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt vad som följer nedan.

a) Prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) Analyserna ska omfatta bl.a. flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet.

c) Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på SCB:s webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig. En övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar och utvärderingar av tidigare prognoser göras.

 

3. Statistik rörande forskning och utveckling

SCB ska årligen rapportera om utgifter för FoU vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och landsting samt inom den privata icke vinstgivande sektorn.

ap.2 Nationell utbildningsstatistik

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

Anslagsposten får belastas med förvaltningskostnader för utredningen Nationell delegation för en samordnad utveckling av validering (U2015:10).

 

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Statistiska Centralbyrån (SCB) fick i september 2014 i uppdrag att genomföra en uppföljning av etableringsprocessen bland unga utan gymnasieutbildning (U2014/5385/UC). Genom ändring av detta uppdrag i juni 2015 (U2015/03536/UF) kom även uppföljningen att inkludera frågor om förekomst av funktionsnedsättning. SCB får för uppdragets fortsatta genomförande engångsvis rekvirera högst 500 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats under 2016 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har fått i uppdrag (U2015/05790/SF) att till regeringen redovisa bl.a. studiestödsutnyttjandet bland samtliga studerande inom olika utbildningsformer. CSN får för uppdraget engångsvis rekvirera högst 95 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 september 2016. Medel som inte har utnyttjas under 2016 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

Kammarkollegiet ska utbetala 400 000 kronor till Statens skolverk. Medlen ska användas till aktiviteter i samband med implementeringen av den europeiska agendan för vuxnas lärande. Medlen får användas under 2016. Medel som inte har utnyttjats under 2016 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

Medel under anslagsposten i övrigt betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

 

ap.4 Indikatorsprogrammet OECD-INES

Medel under anslagsposten får betalas ut efter beslut av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.14623 %0
ap.21503 %0
ap.31033 %0
ap.4103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Anders Jutell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens skolverk