Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2016-03-31
UD2016/05973/SP
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 5, bet. 2015/16:UU1, rskr. 2015/16:72).

Regeringen har den 10 december 2015 beslutat regleringsbrev för anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslaget.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 328 554
ap.10Förenta nationerna (ram)750 234
ap.10.1FN:s reguljära budget (ram)240 000
ap.10.2FN:s fredsbevarande operationer (ram)494 734
ap.10.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)9 000
ap.10.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)6 000
ap.10.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)500
ap.11Europarådet (ram)57 500
ap.12Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)65 320
ap.13Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)5 500
ap.14Övriga internationella organisationer (ram)30 000
ap.15Nordiska ministerrådet (ram)375 000
ap.16Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ram)45 000

Villkor för anslag 1:1

ap.10.1 FN:s reguljära budget

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Förenta nationerna (FN) inklusive till renovering av FN:s högkvarter i New York och Genève. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel för renovering av objekt skänkta av Sverige utbetalas av Kammarkollegiet till berörd svensk myndighet eller utländsk part efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.2 FN:s fredsbevarande operationer

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska bidrag till FN:s fredsbevarande operationer. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.3 Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (CTBTO). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till CTBTO efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.4 Organisationen för förbud mot kemiska vapen

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OPCW efter rekvisiton via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.5 Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m.

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgifter för uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m., däribland kostnader som rör det nukleära icke-spridningsfördraget (NPT), konventionen om biologiska och toxiska vapen (BTWC), konventionen om antipersonella landminor (APLC), konventionen om klusterammunition (CCM), konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) och FN:s vapenhandelsfördrag (ATT). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.11 Europarådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Europarådet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Europarådet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OSSE efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.13 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till EU efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.14 Övriga internationella organisationer

Medel under anslagsposten får användas för avgifter till internationella organisationer. Exempelvis avses avgifter till Permanenta skiljedomstolen i Haag, den s.k. Fact Finding Commission, Genève-konventionen, havsrättstribunalen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Samerådet, Internationella Barentssekretariatet, sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, Collège d'Europe samt Haag-akademien för internationell rätt. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.15 Nordiska ministerrådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Nordiska ministerrådet (NMR). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till NMR efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.16 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Anslagsposten får användas för Sveriges andel av OECD:s budget samt avgifter till närstående internationella organ och aktiviteter som administreras av OECD, t.ex. Sveriges avgift till det internationella energiprogrammet IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), Centret för Utbildningsforskning CERI (Centre for Educational Research and Innovation), FATF (Financial Action Task Force) samt olika specialprogram. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OECD efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgifter till internationella organisationer
ap.10.17 200Inget0
ap.10.215 377Inget0
ap.10.3270Inget0
ap.10.4180Inget0
ap.10.515Inget0
ap.111 725Inget0
ap.121 425Inget0
ap.13165Inget0
ap.14900Inget0
ap.1511 250Inget0
ap.161 350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Monika Bylund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, EC, EU, EUKORR, IH, NIS, FMR, RS,
EKO
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret