Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2016-04-14
U2016/00923/UH
U2016/01852/UH
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Försvarshögskolan och Försvarsmakten ska samråda om officersutbildningens dimensionering inför kommande års antagningsomgång.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses.

Återrapportering

Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras.  

3

Uppdrag

Prognoser

Försvarshögskolan ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 20 januari,
– den 19 februari,
– den 3 maj,
– den 1 augusti, och
– den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan24 136
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)24 136

Villkor för anslag 2:61

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen.

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan10 421
ap.1Basresurs (ram)10 421

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.53ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 879
2016-02-252 879
2016-03-252 879
2016-04-252 879
2016-05-252 879
2016-06-252 879
2016-07-252 879
2016-08-252 879
2016-09-252 879
2016-10-252 879
2016-11-252 879
2016-12-252 888
Summa34 557
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:61 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning
2:62 ap.1Basresurs

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Försvarshögskolans styrelse och myndighetens del i Anna Lindh-biblioteket ska finansieras med anslag. Dessa kostnader ska inte ingå när avgifterna beräknas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

5. Försvarshögskolan har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2015 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet ska i årsredovisning redovisa hur överskottet har disponerats.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnittet Ekonomisk redovisning m.m. i regleringsbrev avseende universitet och högskolor omfattas Försvarshögskolan av punkterna 1, 2, 5, 6, 8, 9 och 10.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, försvarsutskottet och utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer