Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2016-04-07
Fö2016/00404/ESL (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:10
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:10

Nämnder m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 801
ap.6Vissa mindre nämnder (ram)406
ap.7Bidrag till Svenska Röda Korset (ram)580
ap.8Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar (ram)4 815

Villkor för anslag 1:10

ap.6 Vissa mindre nämnder

Verksamheten avser Riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, fiskeskyddsnämnder inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Nämndernas uppgifter, verksamhet m.m. framgår av förordningen (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden, förordningen (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna, Tjänstemeddelande Rörande Landförsvaret nr 9 från 1964 med instruktion samt kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet, förordningen (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar samt förordningen om folkrättslig granskning av vapenprojekt (2007:936).

Kammarkollegiet utbetalar efter utläggsspecifikation belopp enligt nedan för respektive nämnd. Resterande belopp under anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

- Högst 38 000 kronor får användas för riksvärderingsnämndernas verksamhet.

- Högst 15 000 kronor får användas för fiskeskyddsnämndernas verksamhet.

- Högst 80 000 kronor får användas för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningars verksamhet.

- Högst 44 000 kronor får användas för Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekts verksamhet.

ap.7 Bidrag till Svenska Röda Korset

Verksamhetsbidrag utgår till Svenska Röda Korset för verksamhet enligt avtal med staten. Svenska Röda Korset ska planera för upprättande av en nationell upplysningsbyrå för efterforskning av krigsfångar och civilinternerade i enlighet med 1949 års Genève-konventioner med tilläggsprotokoll.

Kammarkollegiet ska utbetala medel kvartalsvis efter rekvisition från Svenska Röda Korset.

Återrapportering

Svenska Röda Korset ska, i enlighet med avtalet med staten, lämna en årsredovisning avseende beredskapsplaneringen för den nationella upplysningsbyrån innefattande:

- verksamhet och sammansättning för delegationen samt delegationens deltagande,

- bedömning (med motivering) av förmåga att uppfylla konventionernas krav och kunskap i organisationen om regelverk och konventioner och

- beredskapsläget (bedömning av om bemanningen av krigsorganisationen bedöms vara tillräcklig och i vilken omfattning denna har övats).

 

ap.8 Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

Mål för bidraget (organisationsbidrag)

Målet för statsbidraget till Centralförbundet Folk och Försvar är att förbundet genom informationsverksamhet ska främja debatt kring frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap. Verksamheten ska särskilt inriktas mot ungdomar.

Kammarkollegiet ska månadsvis i efterskott utbetala belopp till Centralförbundet Folk och Försvar. Utbetalning sker i tolftedelar efter rekvisition från Centralförbundet Folk och Försvar. Outnyttjat belopp ska återbetalas till Kammarkollegiet.

Återrapportering

Centralförbundet Folk och Försvar ska senast den 29 februari 2016 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna följande redovisning från verksamheten 2015:

- bidragets andel av den totala omslutningen,

- genomförda arrangemang och aktiviteter (deltagare redovisat utifrån kön samt antal deltagare under 25 år),

- indikationer på den effekt som verksamheten har gett upphov till samt

- planerad inriktning av verksamheten för 2017.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:10 Nämnder m.m.
ap.612Inget0
ap.718Inget0
ap.8144Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Erik Norblad
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Försvarsdepartementet, ESL, RS, MFU
Justitiedepartementet, SSK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Centralförbundet Folk och Försvar
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Riksvärderingsnämnden
Fiskeskyddsnämnden
Svenska Röda Korset
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Fackförbundet ST