Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2016-03-23
N2016/02302/SUBT
Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2015 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Trafikanalys och nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Trafikanalys och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Trafikanalys pågående uppdrag per den 1 januari 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys63 270
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)63 270
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet rörande de maritima näringarna. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.10Inget0
ap.22 0183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 900
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-255 273
2016-02-255 273
2016-03-255 273
2016-04-255 273
2016-05-255 273
2016-06-255 273
2016-07-255 273
2016-08-255 273
2016-09-255 273
2016-10-255 273
2016-11-255 273
2016-12-255 267
Summa63 270
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Kammarkollegiet har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
1:13 ap.1Trafikanalys - Maritim strategi
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Eva Svensson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Trafikverket
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen