Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2016-04-07
Fi2016/01354/SFÖ
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende länsstyrelserna
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska göras i årsredovisningen om inte annat anges. Viss verksamhetsstatistik ska redovisas enligt bilaga 2.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Länsstyrelserna ska bidra till att statlig verksamhet på regional nivå är samordnad och ligger till grund för hållbara och långsiktiga helhetslösningar för Sverige och den offentliga förvaltningen. I detta uppdrag ska länsstyrelserna ta de initiativ som anses vara påkallade.

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

2. Länsstyrelserna ska verka för ett genomförande av de uppgifter som åligger dem enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen som är kostnadseffektivt, enkelt för företagen och som minimerar risken för sanktioner.

3. Länsstyrelserna ska, tillsammans med Statens jordbruksverk, säkerställa att direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter.

Genomförande av landsbygdsprogrammet

4. Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 i syfte att uppnå de i programmen angivna målen i enlighet med förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Länsstyrelserna ska så långt som möjligt dra nytta av de synergier som uppstår mellan dessa program med avseende på genomförandet i syfte att effektivisera den samlade administrationen av programmen. Länsstyrelserna ska redovisa genomförandet av programmen enligt riktlinjer från Statens jordbruksverk.

5. Länsstyrelserna ska avseende Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 tillsammans med Statens jordbruksverk påbörja utarbetandet av ett styrnings- och uppföljningssystem (SUSS-LB och SUSS-JBR). Länsstyrelserna ska redovisa

- handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som sätts inom ramen för detta arbete,

- vilka åtgärder som kommit igång under året, samt

- hur regionala prioriteringar och urvalskriterier bidrar till programmets mål.

6. Länsstyrelserna tilldelas särskilda medel för upprättandet av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar under 2016 och 2017. Länsstyrelsen ska redovisa

- hur många åtagandeplaner som upprättats på skärm respektive i fält under året,

- den genomsnittliga tidsåtgången för upprättande av åtagandeplaner på skärm respektive i fält, och

- en uppskatting av det eventuella återstående arbetet med åtagandeplaner som behöver upprättas under 2017.

Uppdragen 4–6 finansieras av medel från anslagen 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Viltförvaltning

7. Länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län arbeta med förvaltningsverktyget i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Arbetet med toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur bör ske i enlighet med regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, bet. 2013/14:MJU7, rskr. 2013/14:99). Länsstyrelserna ska redovisa för hur arbetet med förvaltningsverktyget och riskmodellen fortskrider samt redovisa skadenivån för respektive sameby.

Regionalt tillväxtarbete

Gäller länsstyrelserna i Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

8. Länsstyrelserna ska medverka i genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige, inklusive europeiskt territoriellt samarbete. Kunskaper och erfarenheter från de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska återföras till och tas tillvara i det regionala tillväxtarbetet. För genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, med utgångspunkt i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 och förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, ska berörda länsstyrelser ge en sammanfattning av sin verksamhet inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar i den nationella strategin – Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete. Sammanfattningen ska innehålla

- de viktigaste prioriteringarna och insatserna i det regionala tillväxtarbetet under året, inklusive en bedömning av resultaten, en beskrivning av hur användningen av medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen, samt

- genomförda aktiviteter och dess resultat inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen.

9. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med miljödriven näringslivsutveckling och energi utvecklas samt hur samverkan med berörda aktörer på olika nivåer stärks.

10. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med integration och mångfald samt arbetet för en jämställd regional tillväxt bedrivs och utvecklas inom det regionala tillväxtarbetet.

Gäller alla länsstyrelser utom i Stockholms, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län

11. Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på inom vilka områden, inom den regionala tillväxtpolitiken, där samverkan sker mellan länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och hur denna samverkan har utvecklats. Detta innefattar särskilt genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020, inklusive territoriellt samarbete avseende insatser inom det tematiska området Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer och övrigt arbete med de regionala klimat och energistrategierna.

12. Berörda länsstyrelser ska beskriva hur användningen av medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och, i förekommande fall, de territoriella samarbetsprogrammen.

Tillgång till kommersiell service

Gäller länsstyrelserna i Blekinge, Dalarnas, Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands och Stockholms län

13. Berörda länsstyrelser ska redovisa och kommentera genomförda insatser och resultaten av dessa, vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet. Redovisningen ska relatera till målen i det regionala serviceprogrammet och den regionala handlingsplanen för genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020.

Samarbete i Barentsregionen

14. Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna har gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Utgifter och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier. Länsstyrelserna disponerar medel från anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Det regionala klimatanpassningsarbetet

15. Länsstyrelserna ska redovisa insatser med anledning av uppgiften att samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt från de regionala handlingsplanerna för klimatanpassning ska det i redovisningen ingå, vilka insatser som görs på länsstyrelsen och hos kommunerna i länet, vilken effekt detta får för länets anpassning till ett förändrat klimat samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:10 Klimatanpassning under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Efterbehandling av förorenade områden

16. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden och redovisa arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga bidrag. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Naturvård

17. Länsstyrelserna ska redovisa insatser som gjorts för att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv samt vilt och rovdjur. Redovisningen ska omfatta arbetet med områdesskydd, hur länsstyrelserna arbetat med att slutföra ärenden om naturreservat i syfte att minska ärendebalanserna samt insatser för artbevarande, åtgärdsprogram för hotade arter, friluftsliv, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur och anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

18. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Skåne, Västra Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner eller områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs. I de fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds ska länsstyrelserna bedöma hur länge överträdelserna antas bestå.

Skydd av tätortsnära natur

19. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta att arbeta med genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som tidigare har utarbetats på regeringens uppdrag (M2002/02284/Na) med inriktningen att de ska vara genomförda 2020. I uppdraget ska beaktas de förslag till utveckling av arbetet som länsstyrelserna redovisade till Regeringskansliet 2015 (M2015/02224/Nm, M2015/02225/Nm och M2015/02308/Nm). Länsstyrelserna ska i uppdraget verka för att tillgängligheten för friluftslivet stärks i de områden som skyddas. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Kulturmiljö

20. Länsstyrelserna ska redovisa hur hela myndigheten, inom de olika delarna av verksamheten, verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelserna ska analysera och redovisa utvecklingsmöjligheter för det tvärsektoriella samarbetet vad gäller bl.a. värdering av kulturmiljö i olika processer och hur kulturmiljöperspektivet i miljökvalitetsmålen omhändertas. Länsstyrelserna ska särskilt redogöra för hur man arbetar för att överbrygga eventuella konflikter mellan naturvårdsintressen och kulturmiljöintressen vid hantering av småskalig vattensverksamhet.

21. Länsstyrelserna ska redovisa hur myndigheten strategiskt verkar för att uppnå de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Samspelet avseende kommunala och regionala kulturmiljöunderlag, handlingsplaner och strategier, inklusive de regionala kulturplanerna, ska särskilt belysas.

Mänskliga rättigheter och diskrimering

22. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om icke-diskriminering och mänskliga rättigheter belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. Redovisningen ska innehålla information om bl.a. hur länsstyrelserna har samarbetat med andra berörda myndigheter samt vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med dessa frågor. De åtgärder som har vidtagits för att samordna och utveckla länsstyrelsernas arbete för mänskliga rättigheter ska redovisas särskilt av respektive länsstyrelse.

Prognoser

23. Länsstyrelserna ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska länsstyrelserna även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

Länsstyrelserna ska i tillägg till de prognoser som lämnas i Hermes, i en samlad redovisning, redovisa utfall och prognos för både verksamheter som finansieras med förvaltningsanslag och verksamheter som finansieras med andra intäkter än förvaltningsanslaget. Redovisningen ska följa en för samtliga länsstyrelser enhetlig struktur och den mall som under 2013 framtagits av Länsstyrelsen i Västmanlands län i samråd med övriga länsstyrelser och nu som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län (Lst EA). Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast 3 maj och 26 oktober 2016.

24. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastning avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016. Länsstyrelserna ska senast den 26 oktober 2016 komma in med ett uppdaterat förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtagaden som medför utgifter under följande budgetår. Länsstyrelserna ska när de begär ett bemyndigande ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas medföra utgifter. Länsstyrelsernas förslag ska rymmas inom ramen för regeringens beslut om verksamheten.

25. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige–Norge 2007–2013, lämna prognoser för utbetalningar till Tillväxtverket senast den 13 januari, den 13 februari, den 28 april, den 20 juli och den 19 oktober 2016. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 13 februari, den 20 juli och den 19 oktober 2016, lämna sammanställningar av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2018 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer. Prognoserna ska även lämnas i Hermes.

2

Organisationsstyrning

Radiokommunikationssystemet Rakel

1. Länsstyrelserna ska kunna använda och samverka genom det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelserna ska var och en betala 325 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget ska inte redovisas.

3

Uppdrag

Livsmedelskontroll

1. Länsstyrelserna ska redovisa

- vilka mål som har satts upp för länsstyrelsens samordning av livsmedelskontrollen i länet, vilka insatser som gjorts för att nå dessa mål samt på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelsens samordningsinsatser har lett till effekter i kontrollen,

- på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna har verkat för samverkan mellan kommunerna när det gäller livsmedelskontrollen,

- antalet planerade och genomförda revisioner av kommunernas livsmedelskontroll, revisionernas omfattning samt en bedömning av revisionernas effekt på den kommunala kontrollen i länet,

- vilka mål som har satts upp för länsstyrelsens kontroll av livsmedel i primärproduktionen i länet, måluppfyllelsen för dessa i förhållande till målen för livsmedelskontrollen i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan, viktigare resultat från primärproduktionskontrollen och en analys av effekten av kontrollen, samt

- i vilken utsträckning länsstyrelserna har samverkat för att utnyttja personalresurser och kompetens inom kontrollen av livsmedel i primärproduktionen och hur detta bidragit till att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls.

Uppdraget ska redovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2017.

Djurskydd

2. Länsstyrelserna ska bistå Statens jordbruksverk i dess uppdrag att redovisa statistik om myndigheternas djurskyddsarbete och djurskyddsläget (nationella djurskyddsrapporten). Uppdraget ska inte redovisas.

3. Länsstyrelserna och Statens jordbruksverk ska fortsätta arbeta tillsammans med att vidareutveckla sätt att följa upp och analysera effekterna av myndigheternas djurskyddsarbete. Länsstyrelserna ska fortsätta sitt arbete för att nå de av länsstyrelserna och verket gemensamt framtagna målen för djurskyddskontrollen vilket innebär att den riskbaserade normalkontrollen i livsmedelskedjan ska prioriteras. Uppdraget ska inte redovisas.

Foder och animaliska biprodukter

4. Länsstyrelserna ska som en del av underlaget för arbetet med Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan redovisa

- mål för kontrollen av insamling och transport av animaliska biprodukter i länet och måluppfyllelsen för denna, viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen,

- mål för kontrollen av foder i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för denna, samt

- viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk senast den 28 februari 2017.

Allmänna veterinära frågor

5. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen och en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk senast den 1 februari 2017.

6. Länsstyrelserna ska redovisa hur kontrollen bedrivits enligt förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, hästpass och avelskontroll samt lagen (2006:806) om provtagning på djur. Redovisningen ska beskriva mål för kontrollen och analysera måluppfyllelsen för dessa. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk senast den 1 februari 2017.

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättning

7. Länsstyrelserna ska tillsammans med Statens jordbruksverk följa upp efterlevnaden av det avtal som upprättats enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartemetet) senast den 31 augusti 2016.

Kostnader för hantering av EU-stöd

8. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av de olika EU-stöden för lantbruk, landsbygd och inom havs- och fiskeriprogrammet samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk senast den 1 februari 2016 enligt riktlinjer från verket.

Fiske

9. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari 2016.

Regionalt tillväxtarbete

10. Länsstyrelserna ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och uppföljning av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19.

11. Länsstyrelserna ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, lämna redovisningar till verket av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19.

Territoriella samarbetsprogram

12. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige–Norge  2007–2013, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Uppdraget ska redovisas senast den 21 mars 2016 enligt Tillväxtverkets riktlinjer.

13. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Sverige–Norge 2007–2013, redovisa beslutade och utbetalda EU-medel samt redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, och dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden totalt per territoriellt program. En likviditetsbedömning ska göras. Uppdraget ska redovisas för respektive program senast den 21 mars 2016 enligt Tillväxtverkets riktlinjer. 

14. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Sverige–Norge 2014–2020, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Uppdraget ska redovisas till Tillväxtverket senast den 21 mars 2016.

15. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica, Norra periferin och Arktis samt Sverige–Norge 2014–2020, senast den 21 mars och den 30 september 2016 redovisa till Tillväxtverket

- beslutade och utbetalade EU-medel totalt, samt fördelat på Europeiska kommissionens tematiska mål, investeringsprioriteter och insatskategorier (sistnämnda avser endast redovisningen den 21 mars). Förskottsutbetalade medel ska särredovisas. Senast den 21 mars 2016 ska länsstyrelserna därutöver redovisa till Tillväxtverket

- en sammanställning av programmens aktivitetsindikatorer, förväntade och uppnådda resultat, samt

- inbetalningar från Europeiska kommissionen inklusive en likviditetsredovisning.

Grundläggande betaltjänster

16. Länsstyrelserna ska bistå berörda aktörer och systematiskt arbeta för att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samhällets tillgång till grundläggande betaltjänster på de orter och i den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelserna ska dessutom kontinuerligt kartlägga och följa hur de grundläggande betaltjänsterna fungerar i samhället, samt bedöma om tillgången till dessa tjänster motsvarar samhällets behov. Särskilt situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppmärksammas. Arbetet med betaltjänstuppdraget ska ske i samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Länsstyrelserna ska ge en god bild av hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i länet och ansvara för att stöd- och utvecklingsinsatser vid behov initieras och genomförs. För arbetet med grundläggande betaltjänster kan länsstyrelserna söka medel från Post- och telestyrelsen (PTS). Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov inklusive en redovisning av de eventuella stöd- och utvecklingsinsatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster som genomförts i länet. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att arbeta stödjande och samordnande gentemot övriga länsstyrelser i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera genomförandet av uppdraget samt att sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Rapporten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2016. Länsstyrelsen i Dalarnas län erhåller medel från PTS för att arbeta stödjande och samordnande gentemot övriga länsstyrelser under 2016 samt får för att sammanställa rapporten disponera medel från anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Bredband

17. Länsstyrelserna ska verka för att det riksdagsbundna målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass nås. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i detta redovisa hur de har verkat för att det riksdagsbundna målet nås och vilka andra faktorer som har påverkat utvecklingen inom it-infrastrukturområdet i länet. Uppdraget ska redovisas enligt PTS anvisningar senast den 1 februari 2017. Länsstyrelserna ska vidare

- bistå PTS i dess arbete med att följa upp de krav för stöd till bredbandsutbyggnad som anges i förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur,

- bistå PTS i regeringsuppdraget att följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd,

- informera projektägare om gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad i enlighet med riktlinjer från Statens jordbruksverk och relevant reglering samt

- hantera anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation, redovisa och kommentera vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av stödet och hur stödet har använts samt statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek.

Sista beslutsdatum för medel avsatta för anläggning av kanalisation är 31 december 2016. En rapport om användningen av stödet fram till den 31 december 2015 ska lämnas senast den 1 februari 2016 och en rapport om användningen fram till den 31 maj 2016 ska lämnas senast den 30 juni 2016. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län ska sammanställa de inrapporterade underlagen från berörda länsstyrelser och landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganet i Kalmar län och återrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) om användningen av stödet fram till den 31 december 2015 senast den 1 mars 2016 och om användningen av stödet fram till den 31 maj 2016 senast den 1 augusti 2016. Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Hallands, Gotlands, Kalmar, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län hanterar inte anläggning av kanalisation enligt förordningen om stöd till anläggning av kanalisation.

Energi och klimatomställning

18. Länsstyrelserna ska med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna

- med utgångspunkt i de regionala klimat och energistrategierna och Klimatklivet samordna och i dialog med aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder,

- verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom den nationella planeringsramen för vindkraft till 2020,

- arbeta för ett ökat genomslag av de nationella klimat- och energimålen inom olika sakområden såsom miljöprövning och miljötillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen, regionalt utvecklings- och tillväxtarbete och infrastrukturarbete,

- samverka mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energi- och klimatomställning, samt

- bedöma hur insatserna har påverkat utsläppen av växthusgaser, energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 27 januari 2017 redovisa till Naturvårdsverket länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringar samt möjliga synergieffekter. Länsstyrelserna ska senast den 27 januari 2017 redovisa sitt arbete enligt uppdraget i övriga delar än klimatinvesteringar till Statens energimyndighet, med kopia till Naturvårdsverket. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:18 Klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård och anslaget 1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för energi och klimatomställning under utgiftsområde 21 Energi.

Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet

19. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Länsstyrelserna ska i samband med detta särskilt granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om funktionskontroll av ventilationssystem och funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2017.

Uppföljning av tillämpningen av plan-och bygglagstiftningen

20. Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelserna följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter samt ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag. Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen särskilt analysera och redovisa kommunernas tillämpning av de nya bestämmelserna om omgivningsbuller i plan- och bygglagen och förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna. Länsstyrelsernas återrapportering ska ske med framtagna former redovisade i återrapporteringskrav 44 b i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2012 och i dialog med Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2017.

Inriktningsmål för handläggning av överklagade enligt plan- och bygglagen

21. Länsstyrelserna ska handlägga överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt dock utan att rättssäkerheten eftersätts. Beträffande överklagade ärenden avseende kommunala beslut om planer (detaljplaner och områdesbestämmelser) respektive lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla

- 75 procent avgjorda inom, för planer 90 dagar och för lov 90 dagar, samt

- 90 procent avgjorda inom, för planer 150 dagar och för lov 150 dagar.

Tiderna ska räknas från den dag överklagandet kom in till länsstyrelsen till den dag länsstyrelsen avgjorde ärendet. Redovisningen av antalet ärenden ska ske på ett för länsstyrelserna enhetligt sätt. Uppgifterna ska inte avse länsstyrelsernas prövning eller beslut enligt 11 kap. 10–12 §§ plan- och bygglagen. Länsstyrelserna ska redovisa den genomsnittliga handläggningstiden samt medianvärdet för under 2016 avgjorda överklagade planer respektive lov. Länsstyrelserna ska vidare för 2016 redovisa andelen överklagade planer som har avgjorts inom 90 respektive 150 dagar samt andelen överklagade lov som har avgjorts inom 90 respektive 150 dagar. I de fall handläggningstiderna överstiger inriktningsmålen ska länsstyrelserna redovisa dels orsaken till detta, dels vilka åtgärder som vidtagits respektive avses vidtas i syfte att fortsättningsvis uppnå inriktningsmålen. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 28 februari 2017.

Bostadsbyggandet i vissa kommuner

22. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Skåne och Västra Götalands län ska, med utgångspunkt från Stockholms läns landstings redovisning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) respektive länsstyrelsernas redovisning av återrapporteringskravet 48 i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2015, i samverkan med Boverket, göra en uppföljning av bostadsbyggandet i var och en av de aktuella kommunerna. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en bedömning av vilka konsekvenser som det redovisade bostadsbyggandet kan medföra. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2017.

Planeringsunderlag avseende klimatfrågor

23. Länsstyrelserna ska utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingår att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker. Planeringsunderlaget ska lämnas till respektive kommun i länet och till Boverket senast den 31 oktober 2016.

Användandet av digital teknik

24. Länsstyrelserna ska redovisa hur långt respektive länsstyrelse har kommit i övergången till användande av digital teknik när det gäller tillhandahållande av underlag för kommunernas fysiska planering och när det gäller den ärendehantering som följer av kommunernas planering och bygglovsverksamhet. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 maj 2016.

Miljötillsyn

25. Länsstyrelserna ska utifrån sitt arbete med tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13), särskilt redovisa

- hur den operativa tillsynen och andelen egeninitierad tillsyn har utvecklats sedan föregående år,

- hur den operativa tillsynen har fördelats mellan olika områden,

- vilka tillsynsvägledande insatser som har genomförts, särskilt avseende uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn, samt

- hur samverkan i Miljösamverkan Sverige och regional miljösamverkan har bedrivits.

Redovisningen ska utformas på ett enhetligt sätt i dialog med Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket och därefter redovisas i den tillsynsredovisning som Naturvårdsverket ska lämna till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 april 2017.

Utsläpp av enskilda avlopp

26. Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten, aktivt vidareutveckla sitt arbete med tillsynsvägledning om enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och stödja kommunerna i deras strategiska arbete med VA-frågor. Länsstyrelserna ska göra detta genom att bl.a. vägleda kring i vilka vattenförekomster åtgärder för att minska utsläppen från enskilda avlopp har störst betydelse i ett regionalt perspektiv. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda tillsynsvägledningsinsatser, samt eventuella behov av ytterligare insatser beträffande tillsynsvägledning avseende enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen. Länsstyrelserna ska vidare redovisa genomförda insatser för att stödja kommunerna i deras arbete med att utveckla strategiska VA-planer och hur man bedrivit tillsyn enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 mars 2017, enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.

Förelägganden inom ramen för tillsyn över vattenverksamheter

27. Länsstyrelserna ska redovisa hur många förelägganden inom ramen för sin tillsyn över vattenverksamheter som beslutats under 2015 och som gäller vattenkraft eller dammar. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om något av föreläggandena har överklagats och om så är fallet även utfallet vid en överprövning, samt även redogöra för utfallet av överprövning av de beslut som ännu var föremål för prövning vid tiden för redovisningsdatumet i återrapporteringskravet 66 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska sammanställa redovisningarna och redovisa sammanställningen till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 april 2016.

Skydd av värdefulla naturområden

28. Länsstyrelserna ska med förebyggande insatser skydda och förvalta värdefulla naturområden i syfte att nå Sveriges miljökvalitetsmål, etappmål för biologisk mångfald och friluftslivsmålen. I arbetet ingår att

- prioritera skogar och marina områden,

- slutföra ärenden och fatta beslut om naturreservat i syfte att minska länsstyrelsernas ärendebalanser vad avser skydd av värdefulla naturområden,

- för skogar skydda kvarvarande skogliga värdekärnor som saknar formellt skydd och att komplettera redan skyddade områden, samt

- arbeta med artbevarande åtgärdsprogram för hotade arter, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning.

Uppdraget ska redovisas i enlighet med Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens anvisningar. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur och anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Havs- och vattenmiljö

29. Länsstyrelserna ska redovisa användningen av medel från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och användningen av övriga medel som tilldelats från anslaget. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten med kopia till regeringen (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen avseende 2016 ska ske senast den 15 februari 2017 i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.

Friluftsliv

30. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna särskilt

- ha en god samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer, och

- stärka arbetet med tätortsnära natur och genomföra insatser för att friluftslivsmålen ska få ökat genomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete.

Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

31. Länsstyrelserna ska ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverkets riktlinjer för handlingsplanerna ska tjäna som vägledning för arbetet. I uppdraget ingår att

- identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden som tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster,

- redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och restaureringsinsatser, som bl.a. kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk planering,

- samarbeta med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske, samt

- involvera det civila samhället i arbetet.

Målsättningen är att handlingsplanerna till stora delar ska vara etablerade 2017. Vid genomförande av uppdraget ska effekterna av ett förändrat klimat beaktas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) samlat den 1 oktober 2017 av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsstyrelserna ska även delredovisa utvecklingen av arbetet i sina årsredovisningar. Uppdraget finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Kultursamverkan

32. Länsstyrelsen i Hallands län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen. Uppdraget ska inte redovisas.

Föräldrastödssamordning

33. Länsstyrelserna ska under 2014–2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren i respektive län, i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Det är angeläget att det universella stödet möter de olika behov och förutsättningar som finns hos föräldrar i dagens samhälle. Viktiga utgångspunkter i arbetet ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Länsstyrelsen i Örebro län ska stödja och samordna länsstyrelsernas arbete inom ramen för uppdraget. Stöd- och samordningsfunktionen ska stödja och samordna utvecklingen av det regionala och lokala föräldrastödsarbetet genom kompetensutvecklings- och kommunikationsinsatser. Uppdraget ska samordnas med andra relevanta uppdrag och pågående arbeten på länsstyrelser och andra myndigheter. Länsstyrelsen i Örebro län ska i samverkan med övriga länsstyrelser årligen senast den 15 februari inkomma med en samlad rapport till regeringen (Socialdepartementet). Anvisningar för länsstyrelsernas återrapportering ska lämnas av Länsstyrelsen i Örebro län. Rapporten ska innehålla en redogörelse för vad arbetet med uppdraget resulterat i inklusive en redogörelse för det arbete som den nationella stöd- och samordningsfunktionen vid Länsstyrelsen i Örebro län utfört. Resultat ska rapporteras i enlighet med det rapporteringssystem som tagits fram under tidigare år av satsningen. Länsstyrelsen i Örebro län ska överväga om det finns behov av att ytterligare vidareutveckla rapporteringssystemet och i så fall inkludera sådana förslag i rapporten. En redovisning av hur jämställdhets- respektive barnperspektivet har integrerats i arbetet ska ingå. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Social omsorg

34. Länsstyrelsernas verksamhet avseende ANDT-samordning ska redovisas samordnat av Länsstyrelsen i Örebro län i en gemensam rapport till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2017. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Mottagande av vissa nyanlända invandrare

35. Länsstyrelserna ska prioritera insatser och utveckling av regional samverkan som väsentligt bidrar till att öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet. Länsstyrelserna ska verka för att stärka det civila samhällets roll i mottagande och etablering av nyanlända. Länsstyrelserna ska redovisa

- vilka förutsättningar länet har att upprätthålla och öka kapacitet och beredskap för mottagandet av nyanlända på kort och lång sikt och hur det samverkar med annat mottagande,

- samarbetet mellan statliga myndigheter och övriga berörda aktörer på regional och lokal nivå och hur arbetet har samordnats med uppdraget rörande ensamkommande barn, samt

- en samlad bedömning av de egna insatserna och resultatet samt identifierade framgångsfaktorer och utvecklingsområden i länet för ökad kvalitet i mottagandet av nyanlända.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2017.

36. Länsstyrelserna ska avseende ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska efter att övriga länsstyrelser har fått tillfälle att yttra sig besluta om hur stor del av anvisade medel som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska redovisa för vilka olika insatser som ersättning enligt 37 och 37 a §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa nyanlända utlänningar lämnats samt en bedömning av resultaten. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2017.

37. Länsstyrelsernas redovisning enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Jönköpings län till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2017.

38. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska redovisa hur portalen www.informationsverige.se fungerar som informationskanal för nyanlända kvinnors och mäns etablering som stöd (1) för samhällsorienteringen, (2) i bosättningsarbetet, (3) för information om civila samhällets insatser för nyanlända samt (4) för information om insatser som ges till asylsökande och nyanlända boende på anläggningsboenden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 mars 2017.

Mottagande av ensamkommande barn

39. Länsstyrelserna ska under ledning av Migrationsverket och med utgångspunkt i Migrationsverkets bedömningar av platsbehov verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska överlägga med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och om tillgången till platser. Länsstyrelserna ska verka för långsiktighet och hållbarhet i mottagandet. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska ansvara för att särskilt redovisa länsstyrelsernas insatser och samarbetet med Migrationsverket och andra berörda aktörer på nationell nivå. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

- vilka förutsättningar länet har för att upprätthålla och öka kapaciteten för mottagandet av ensamkommande barn, på kort och lång sikt,

- vilka åtgärder som har genomförts för att öka kommunernas beredskap samt förbättra långsiktigheten och hållbarheten i kommunernas mottagande av ensamkommande barn, samt

- en samlad bedömning av de egna insatserna och resultatet av dessa.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i flickors respektive pojkars behov och förutsättningar. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Anvisningar för länsstyrelsernas redovisningar lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 2 mars 2016.

Åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

40. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål under 2016 i enlighet med det uppdrag som lämnades i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelsen (Fi2010/05567/SF). Arbetet omfattar bl.a. nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster ska prioriteras. Uppdragets genomförande och kostnader ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. 

Mäns våld mot kvinnor

41. Länsstyrelserna ska inom sitt ansvarområde stödja samordningen i länen av insatser från t.ex. socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsende och organisationer inom det civila samhället som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 till länsstyrelserna (Fi2010/05567/SF). Uppdraget avser både samordning av insatser till skydd och stöd samt förebyggande insatser. I arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster prioriterasUppdraget finansieras av medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

42. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska lämna stöd till utvecklingen av skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Särskild prioritet ges till utveckling av skyddat boende till våldsutsatta kvinnor i särskilt utsatta grupper. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningarna av uppdragen. Uppdraget och kostnader ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Hedersrelaterat våld och förtryck

43. Länsstyrelserna ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2011 (Fi2010/05567/SF). Särskild prioritet ska ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning utifrån de resultat Länsstyrelsen i Östergötlands läns ska lämna den 12 februari 2016 avseende kartläggning av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Uppdrag om jämställdhet – slutrapport (S2014/4531/UC). Länsstyrelsen i Östergötlands län ska ansvara för samordningen och redovisningen av uppdraget. Uppdraget förlängs till och med 2016. Uppdragets genomförande och kostnader ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Jämställdhetsintegrering

44. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa genomförandet av strategier för jämställdhetsintegrering 2014–2016 (S2012/08609/SAM). Uppdraget ska redovias till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2017.

Nationella minoriteter

45. Länsstyrelserna ska följa upp, analysera och redovisa hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser. Redovisningen ska ske utifrån minoritetspolitikens tre delmål. Uppdraget ska redovisas den 15 november 2016 och 2017 till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som också kan utgöra ett stöd i arbetet med uppdraget. Redovisningen avser genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

46. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget verka för minoritetspolitikens fastställda mål med utpekade delområden. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget särskilt redovisa

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta, samt

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning.

Länsstyrelsen ska också fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Redovisningen ska särskilt belysa effekterna av insatser inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 4 april 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län298 165
ap.1Stockholms län (ram)298 165
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län92 897
ap.2Uppsala län (ram)92 897
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län79 790
ap.3Södermanlands län (ram)79 790
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län117 429
ap.4Östergötlands län (ram)117 429
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län105 102
ap.5Jönköpings län (ram)105 102
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län75 316
ap.6Kronobergs län (ram)75 316
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län92 438
ap.7Kalmar län (ram)92 438
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län51 605
ap.8Gotlands län (ram)51 605
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län61 049
ap.9Blekinge län (ram)61 049
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län244 300
ap.10Skåne län (ram)244 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län87 888
ap.11Hallands län (ram)87 888
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län325 181
ap.12Västra Götalands län (ram)325 181
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län100 310
ap.13Värmlands län (ram)100 310
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län92 042
ap.14Örebro län (ram)92 042
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län109 433
ap.15Västmanlands län (ram)109 433
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län104 541
ap.16Dalarnas län (ram)104 541
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län96 772
ap.17Gävleborgs län (ram)96 772
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län103 822
ap.18Västernorrlands län (ram)103 822
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län94 600
ap.19Jämtlands län (ram)94 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län121 194
ap.20Västerbottens län (ram)121 194
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län137 479
ap.21Norrbottens län (ram)137 479
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet3 895
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)3 895

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 997 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Uppsala län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 997 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Sörmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 2 429 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Östergötlands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel varje månad.

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 940 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Jönköpings läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 3 000 000 kronor för finansiering av samordning och koordinering av länsstyrelsernas arbete med beredskap och kapacitet, regional samordning, överenskommelser om mottagandet av nyanlända respektive ensamkommande barn och nyanländas etablering samt av det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 441 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Kronobergs läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 866 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 371 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 997 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 6 188 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 2 063 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Hallands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 7 484 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 680 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

Vidare ingår 761 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet med it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 344 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 3 190 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Örebro läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utvecklingsprojekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 665 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 4 343 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gävleborgs läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

 

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 4 830 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Jämtlands läns landsting. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 350 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med  länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.111 9273 %0
ap.23 7163 %0
ap.33 1923 %0
ap.44 6973 %0
ap.54 2043 %0
ap.63 0133 %0
ap.73 6983 %0
ap.82 0643 %0
ap.92 4423 %0
ap.109 7723 %0
ap.113 5163 %0
ap.1213 0073 %0
ap.134 0123 %0
ap.143 6823 %0
ap.154 3773 %0
ap.164 1823 %0
ap.173 8713 %0
ap.184 1533 %0
ap.193 7843 %0
ap.204 8483 %0
ap.215 4993 %0
ap.22603 %1 000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-255 087
2016-02-255 087
2016-03-255 087
2016-04-255 087
2016-05-255 087
2016-06-255 087
2016-07-255 087
2016-08-255 087
2016-09-255 087
2016-10-255 087
2016-11-255 087
2016-12-255 092
Summa61 049
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 712
2016-02-258 712
2016-03-258 712
2016-04-258 712
2016-05-258 712
2016-06-258 712
2016-07-258 712
2016-08-258 712
2016-09-258 712
2016-10-258 712
2016-11-258 712
2016-12-258 709
Summa104 541
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-254 300
2016-02-254 300
2016-03-254 300
2016-04-254 300
2016-05-254 300
2016-06-254 300
2016-07-254 300
2016-08-254 300
2016-09-254 300
2016-10-254 300
2016-11-254 300
2016-12-254 305
Summa51 605
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 064
2016-02-258 064
2016-03-258 064
2016-04-258 064
2016-05-258 064
2016-06-258 064
2016-07-258 064
2016-08-258 064
2016-09-258 064
2016-10-258 064
2016-11-258 064
2016-12-258 068
Summa96 772
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-257 324
2016-02-257 324
2016-03-257 324
2016-04-257 324
2016-05-257 324
2016-06-257 324
2016-07-257 324
2016-08-257 324
2016-09-257 324
2016-10-257 324
2016-11-257 324
2016-12-257 324
Summa87 888
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-257 883
2016-02-257 883
2016-03-257 883
2016-04-257 883
2016-05-257 883
2016-06-257 883
2016-07-257 883
2016-08-257 883
2016-09-257 883
2016-10-257 883
2016-11-257 883
2016-12-257 887
Summa94 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 759
2016-02-258 759
2016-03-258 759
2016-04-258 759
2016-05-258 759
2016-06-258 759
2016-07-258 759
2016-08-258 759
2016-09-258 759
2016-10-258 759
2016-11-258 759
2016-12-258 753
Summa105 102
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-257 703
2016-02-257 703
2016-03-257 703
2016-04-257 703
2016-05-257 703
2016-06-257 703
2016-07-257 703
2016-08-257 703
2016-09-257 703
2016-10-257 703
2016-11-257 703
2016-12-257 705
Summa92 438
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 276
2016-02-256 276
2016-03-256 276
2016-04-256 276
2016-05-256 276
2016-06-256 276
2016-07-256 276
2016-08-256 276
2016-09-256 276
2016-10-256 276
2016-11-256 276
2016-12-256 280
Summa75 316
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2511 457
2016-02-2511 457
2016-03-2511 457
2016-04-2511 457
2016-05-2511 457
2016-06-2511 457
2016-07-2511 457
2016-08-2511 457
2016-09-2511 457
2016-10-2511 457
2016-11-2511 457
2016-12-2511 452
Summa137 479
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2520 358
2016-02-2520 358
2016-03-2520 358
2016-04-2520 358
2016-05-2520 358
2016-06-2520 358
2016-07-2520 358
2016-08-2520 358
2016-09-2520 358
2016-10-2520 358
2016-11-2520 358
2016-12-2520 362
Summa244 300
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2524 847
2016-02-2524 847
2016-03-2524 847
2016-04-2524 847
2016-05-2524 847
2016-06-2524 847
2016-07-2524 847
2016-08-2524 847
2016-09-2524 847
2016-10-2524 847
2016-11-2524 847
2016-12-2524 848
Summa298 165
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 649
2016-02-256 649
2016-03-256 649
2016-04-256 649
2016-05-256 649
2016-06-256 649
2016-07-256 649
2016-08-256 649
2016-09-256 649
2016-10-256 649
2016-11-256 649
2016-12-256 651
Summa79 790
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-257 741
2016-02-257 741
2016-03-257 741
2016-04-257 741
2016-05-257 741
2016-06-257 741
2016-07-257 741
2016-08-257 741
2016-09-257 741
2016-10-257 741
2016-11-257 741
2016-12-257 746
Summa92 897
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 359
2016-02-258 359
2016-03-258 359
2016-04-258 359
2016-05-258 359
2016-06-258 359
2016-07-258 359
2016-08-258 359
2016-09-258 359
2016-10-258 359
2016-11-258 359
2016-12-258 361
Summa100 310
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2510 100
2016-02-2510 100
2016-03-2510 100
2016-04-2510 100
2016-05-2510 100
2016-06-2510 100
2016-07-2510 100
2016-08-2510 100
2016-09-2510 100
2016-10-2510 100
2016-11-2510 100
2016-12-2510 094
Summa121 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 652
2016-02-258 652
2016-03-258 652
2016-04-258 652
2016-05-258 652
2016-06-258 652
2016-07-258 652
2016-08-258 652
2016-09-258 652
2016-10-258 652
2016-11-258 652
2016-12-258 650
Summa103 822
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 119
2016-02-259 119
2016-03-259 119
2016-04-259 119
2016-05-259 119
2016-06-259 119
2016-07-259 119
2016-08-259 119
2016-09-259 119
2016-10-259 119
2016-11-259 119
2016-12-259 124
Summa109 433
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2527 098
2016-02-2527 098
2016-03-2527 098
2016-04-2527 098
2016-05-2527 098
2016-06-2527 098
2016-07-2527 098
2016-08-2527 098
2016-09-2527 098
2016-10-2527 098
2016-11-2527 098
2016-12-2527 103
Summa325 181
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-257 670
2016-02-257 670
2016-03-257 670
2016-04-257 670
2016-05-257 670
2016-06-257 670
2016-07-257 670
2016-08-257 670
2016-09-257 670
2016-10-257 670
2016-11-257 670
2016-12-257 672
Summa92 042
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 786
2016-02-259 786
2016-03-259 786
2016-04-259 786
2016-05-259 786
2016-06-259 786
2016-07-259 786
2016-08-259 786
2016-09-259 786
2016-10-259 786
2016-11-259 786
2016-12-259 783
Summa117 429
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-169-1694 0852 7181 3671 029
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-16 395-4 82110 37015 135-4 765-25 981
Delgivning-2874082 1452 446-301-180
Övrig offentligrättslig verksamhet580-1882 6412 828-187205
Summa-16 271-4 77019 24123 127-3 886-24 927
Uppdragverksamhet
Resurssamordning16 541-3 329252 735262 452-9 7173 495
Övrig uppdragsverksamhet27-28235 23535 570-335-590
Fjällförvaltning11 787-4567 0557 654-59910 732
Summa28 355-4 067295 025305 676-10 65113 637
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322006066
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391005055
Övriga ränteinkomster2394002022
Expeditions- och ansökningsavgifter25110022 145022 14522 145
Avgifter vid Bergsstaten2528005505555
Miljöskyddsavgift253700105 3950105 395105 395
Täktavgift2539001 65001 6501 650
Övriga offentligrättsliga avgifter25520015 520015 52015 520
Sanktionsavgifter m.m.2714001 45001 4501 450
Övriga inkomster av statens verksamhet28110013 165013 16513 165
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136005805858
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137000000
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 201363130020 000020 00020 000
Lotteriavgifter9455003950395395
Summa00179 8460179 846179 846
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns samtliga länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2016 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2014 avser ackumulerat utfall.  

Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan ska i enlighet med ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ingå i årets kapitalförändring. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

Föreskrifter om avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, delgivningsförordningen (2011:154) samt resurssamordning återfinns i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

Verksamhet där avgiftsintäkterna ej disponeras

I tabell ovan återfinns samtliga länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2016 och i bilaga 6 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första–tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader.

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

Från 2016 tillförs anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. 5 000 000 kronor för informationsinsatser för att stödja och utveckla service på landsbygden där arbetet med betaltjänster är en viktig del.

I bilaga 3 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2016 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse där länsstyrelsen har medverkat till bildandet av denna, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 261 800 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 186 300 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelsen ska bokföra inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelsen ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där en berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

Länsstyrelsen ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från en annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Sami Soliman
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Rikspolisstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Sametinget
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Post- och telestyrelsen
Tillväxtverket
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Arbetsförmedlingen
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Östergötlands läns landsting
Gotlands kommun
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Hallands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Jämtlands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting