Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2016-03-10
M2016/00709/Ee
Statens energimyndighet
Box 310
63104 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens energimyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens energimyndighets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 21, bet. 2015/16:NU3, rskr. 2015/16:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Särskilt om prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

– den 20 januari

– den 19 februari

– den 3 maj

– den 1 augusti

– den 26 oktober

Regionala klimat- och energistrategier

Baserat på den rapportering av arbetet med regionala klimat- och energistrategier som länsstyrelserna enligt sitt regleringsbrev för 2015 gör till Statens energimyndighet den 31 januari 2016 ska myndigheten redovisa en sammanställning och bedömning av arbetet i respektive länsstyrelse. Underlaget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016. Myndigheten ska även redovisa hur de bistått länsstyrelserna i arbetet med regionala klimat- och energistrategier.

Vägledning för statliga myndigheter

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.

Laddinfrastruktur för elfordon

Statens energimyndighet ska lämna en redovisning av arbetet med klimatinvesteringsstödet och hur laddinfrastrukturen för elfordon har utvecklats till Naturvårdsverket senast den 1 februari 2017.

Samordning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att stödja de kommunala och regionala aktörerna i arbetet med att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I myndighetens arbete ska särskilt fokus läggas vid glesbygdskommunernas fortsatta möjlighet att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning.

Nationellt skogsprogram

Statens energimyndighet ska redovisa hur de har bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogsprogram, att tillvarata skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värdekedja, i bred samverkan med berörda intressenter.

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

  

1. Havsbaserad vindkraft

Statens energimyndighet ska analysera hur stor potentialen är för teknikutveckling och reduktion av produktionskostnader för havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod. Såväl teknik anpassad för innanhavsteknik som teknik för flytande vindkraft ska analyseras. Myndigheten ska även analysera hur stor den potentiella marknaden är för innanhavsbaserad respektive flytande vindkraft i Sverige och internationellt inom en period på 15–25 år. Myndigheten ska avslutningsvis göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft. I analysen ska även energi- och klimatpolitiska och övriga miljömässiga och näringspolitiska aspekter redovisas. När det gäller energi- och klimatpolitiska aspekter ska ett europeiskt perspektiv anläggas, både i fråga om möjligheter för Sverige att bidra till att EU:s långsiktiga klimat- och energimål nås och i fråga om möjligheter för Sverige att dra nytta av insatser för kostnadsreduktion som görs av andra europeiska länder. Myndigheten ska belysa hur den havsbaserade vindkraften kan bidra i energisystemet i sin helhet med de egenskaper och förutsättningar den har. När det gäller näringspolitiska aspekter ska effekter på bl.a. innovation, näringslivsutveckling, arbetstillfällen, regional tillväxt och exportmöjligheter inkluderas. Myndigheten ska därutöver redovisa hur en eventuell utveckling kan bidra till regeringens maritima strategi (dnr N2015/06135/MRT). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2017.

2. Kvotpliktskurvan i elcertifikatsystemet

Statens energimyndighet ska värdera om kvotpliktskurvan i elcertifikatsystemet bör författningsregleras så att justeringar av de årliga kvoterna som följer av gällande avtal och av ändringsavtalet inte ska behöva vara föremål för lagändring. Myndigheten ska värdera olika metoder för teknisk justering. Myndigheten ska på ett tydligt sätt redovisa för- respektive nackdelar av en sådan förändring utifrån bedömda konsekvenser för berörda aktörer inom ramen för elcertifikatsystemet samt för marknadens funktionssätt. Myndigheten ska därefter redovisa sin sammanvägda bedömning av om kvotpliktskurvan bör författningsregleras utifrån analysen av för- respektive nackdelar. I den bedömningen ska även beaktas effekterna av andra insatser som myndigheten genomför i form av förbättrad information till marknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2016.

3. Samordning av omställning i transportsektorn

Statens energimyndighet har tilldelats särskilda medel för samordning av en omställning av transportsektorn till fossilfrihet. I denna uppgift ingår att, med bistånd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Boverket samt vid behov andra berörda aktörer, ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet för omställning, föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper samt verka för synergier med andra nationella satsningar. Den strategiska planen kan omfatta bl.a. förslag till lagstiftningsarbete, myndighetsuppgifter eller påverkansarbete gentemot Sveriges omvärld. Utgångspunkter för arbetet kan vara utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), Miljömålsberedningens kommande betänkande om ett klimatpolitiskt ramverk samt utvecklingen internationellt. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas. Den strategiska planen ska redovisas enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Statens energimyndighet.

4. Forum för smarta elnät

Statens energimyndighet ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som under perioden 2016–2019 stödjer arbetet Forum för smarta elnät. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. Kostnaderna för kansliet ska belasta anslag 1:4 Energiforskning, anslagspost 11. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet på området som finns hos Energimarknadsinspektionen. Statens energimyndighet ska till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) årligen under perioden 2016–2019 redovisa hur verksamheten bedrivits och hur medlen använts.

5. Exportstrategin

Statens energimyndighet ska bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi under perioden 2016–2018. Inom uppdraget ska myndigheten genomföra aktiviteter som skapar förutsättningar för utveckling och spridning av svensk energiteknik, energitjänster och energisystemlösningar internationellt i samverkan med andra relevanta statliga aktörer och utan att dubblera deras tjänster. Vägledande för valet av engagemang i länder och i större affärer ska vara företagens intressen, identifierade prioriteringar i regeringens exportstrategi samt där det bedöms finnas goda förutsättningar för att uppnå konkreta resultat. Myndigheten ska genom uppdraget sprida kunskap internationellt inom sitt verksamhetsområde i syfte att främja utveckling av styrmedel, regelverk och standarder för en hållbar tillväxt, kapacitetsutveckling och fördjupade relationer med andra länder. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas. En slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2019. Delrapporter ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) årligen senast den 31 oktober.

6. Underlag till Sveriges nationella handlingsplan för energieffektivisering 2017

Artikel 24(2) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet) ställer krav på medlemsstaterna att den 30 april 2017 till kommissionen lämna en nationell handlingsplan för energieffektivisering. Statens energimyndighet ska i enlighet med bestämmelserna i artikel 24(2) samt annex XIV (dock ej del 2, punkt 3.9) i energieffektiviseringsdirektivet ta fram underlag till Sveriges nationella handlingsplan för energieffektivisering. Myndigheten ska även utgå från den mall och guide som kommissionen tagit fram för nationella handlingsplaner för energieffektivisering. Särskilt fokus ska myndigheten lägga på uppföljningen av kumulativ energibesparing i enlighet med riktlinjer i regeringens plan för genomförande av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2016.

7. Kompletterande underlag för nationell renoveringsstrategi

Statens energimyndighet och Boverket ska tillsammans uppdatera och komplettera tidigare lämnat underlag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Underlaget ska bygga vidare på det underlag myndigheterna lämnade inför den förra strategin 2013 (dnr N2013/05079/E) och det underlag som lämnats 2015 (dnr M2015/04247/Ee) och sammantaget omfatta alla de fem delar som krävs enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (energieffektiviseringsdirektivet). Myndigheterna ska bl.a. göra en uppdatering av byggnadsbeståndets energianvändning, genomföra samhällsekonomiska analyser av relevanta styrmedel och vid behov lämna förslag kring olika möjligheter till ökad vägledning för aktörer vid investeringsbeslut. Den sistnämnda punkten om möjligheter till ökad vägledning ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 april 2016. I övrigt ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2016.

8. Uppföljning av kommunal tillstyrkan för vindkraft

För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen. Med syfte att underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har Statens energimyndighet i samråd med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Statens energimyndighet ska tillsammans med Naturvårdsverket följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats efter att vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Om myndigheterna mot bakgrund av analysen bedömer att behov föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen bör de föreslå sådana, inklusive författningsförslag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017.

9. Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Statens energimyndighet ska följa upp utvecklingen när det gäller investeringar i solceller och i solvärme. Uppföljningen ska avse installerad effekt för solceller och installerade kvadratmeter för solvärme samt subventioner och kostnader för kapital, installation och drift. Kostnader ska dessutom prognosticeras framåt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 12 december 2016. En delrapportering med konkreta förslag till revidering av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller ska lämnas till Regeringskanslitet (Miljö- och energidepartementet) senast den 10 oktober 2016.

10. Metodstöd för rapportering av klimatfinansiering

Statens energimyndighet ska tillsammans med Naturvårdsverket utveckla ett metodstöd för såväl Statens energimyndighets som Naturvårdsverkets bidrag till Sveriges rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG, den sk. MMR-förordningen. Metodstödet ska utvecklas i samråd med Sida och andra relevanta aktörer för att säkerställa en samstämmig rapportering. Metodstödet ska hjälpa myndigheterna att på ett samstämmigt sätt redogöra för storleken på stödet men också hur man avgör vad som är klimatfinansiering och i förekommande fall hur bedömningen gjorts av hur stor del av finansieringen som ska räknas som klimatfinansiering. Metodstödet ska kunna tillämpas i den rapportering som sker våren 2017. 

11. Redovisning av utsläppsminskningsenheter

Statens energimyndighet ska utreda hur de utsläppsminskningsenheter som har erhållits och erhålls genom programmet för internationella klimatinsatser bör bokföras och redovisas inom staten. I utredningen ingår att analysera värdet på enheterna så att ett värde kan fastställas per den 31/12 2016. Uppdraget ska genomföras i dialog med Ekonomistyrningsverket och ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 september 2016.

PÅGÅENDE UPPDRAG

  

Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Statens energimyndighet ska, med bistånd av berörda myndigheter, förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se som nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Statens energimyndighet ansvarar för det tekniska systemet, huvudredaktörskapet samt faktaunderlaget inom sitt verksamhetsområde. De berörda myndigheterna ska bistå i detta uppdrag genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen. De berörda myndigheterna är Boverket, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Riksantikvarieämbetet, Affärsverket
svenska kraftnät, Försvarsmakten, länsstyrelserna, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nationellt regionalfondsprogram

Statens energimyndighet ska bidra i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet under programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, med fokus på insatser inom det tematiska området "stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer". Myndigheten ska i samverkan med Tillväxtverket arbeta med processtödet, utifrån sin roll i det Nationella regionalfondsprogrammet.

Certifieringssystemet för installatörer av småskaliga anläggningar för förnybar energi

Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genomföra de informationsinsatser som krävs för att uppfylla artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera informationsinsatsernas effekter samt vid behov föreslå kompletterande åtgärder om uppföljningen visar att det finns risk för att kraven i direktivet inte kommer att uppfyllas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016.

Strategiska innovationsområden

Statens energimyndighet ska utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörstyper såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle och andra aktörer. För uppdraget har avsatts 85 miljoner kronor 2016. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen. För en fullständig uppdragsbeskrivning, se regeringens beslut om regleringsbrev för Statens energimyndighet avseende 2014 (dnr N2014/4524/E).

Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43301. Underlagen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 26 februari 2016 respektive den 16 december 2016. Rapporten den 26 februari 2016 ska utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2015 samt en bedömning av om överkompensation för 2016 föreligger och om så är fallet även en bedömning av överkompensationens storlek. Rapporten den 16 december 2016 ska innehålla en utvidgad marknadsanalys och en bedömning av om överkompensation förekommit för första delen av 2016. Båda rapporterna ska innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden. Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43302. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 mars 2016 och utvärdera om överkompensation förelåg 2015. Därutöver ska myndigheten ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 35586. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 2 maj 2016 och utvärdera om överkompensation förelåg 2015.

Uppgifter om företagsstöd

För att säkerställa framtida förutsättningar för effektutvärderingar ska Statens energimyndighet noggrant dokumentera och samla in uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers (Tillväxtanalys) mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) som möjliggör utvärderingar av åtgärder och dess effekter. Med detta avses data som gör det möjligt att med exakthet svara på de utvärderingsmässigt mest relevanta vem-, vad- och när-frågorna. Detta kräver bland annat identifiering av stödmottagare genom uppgift om företagets organisationsnummer. Statligt stöd som omfattas av de rapporteringsskyldigheter som följer av EU-rätten regleras särskilt. Utöver detta ska uppgifterna även omfatta annat stöd om detta lämnas med offentliga medel till näringsverksamhet eller högskolor och forskningsinstitut. Data ska inrapporteras till Tillväxtanalys.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet279 727
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (ram)279 727

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets verksamhetskostnader.

Anslagsposten ska finansiera:

 1. utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden,
 2. utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD,
 3. utgifter för eget deltagande i EU:s program,
 4. verksamheten vid myndigheten som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, samt täckning av det ackumulerade underskottet per utgången av 2015 inom samma verksamhet, och
 5. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Statens energimyndighet ska avsätta 3 000 000 kronor för samordning av energiomställningen i transportsektorn.

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

Statens energimyndighet ska använda anslaget för att hantera underskottet i myndighetens arbete avseende försörjningstrygghet som bedrivs i enlighet med förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Underskottet ska betalas av under åren 2016–2018.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet238 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)188 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)50 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för: 

 1. teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt utveckling av metoder för marknadsintroduktion, stöd till miljöskyddsåtgärder och miljöstudier samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilda demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader,
 3. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter samt utveckling av metoder, mät- och provningsstandarder, verktyg och system,
 4. provning av el- eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 5. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, 
 6. finansiering av EU-projekt och insatser i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv,
 7. finansiering av internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet,
 8. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
 9. kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten, utvärdering och uppföljning av verksamheten,
 10. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och energihushållning,
 11. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg och system för energieffektivisering, effektiv resursanvändning och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, små och medelstora företag, barn och ungdomar samt insatser som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå, samt
 12. informationsinsatser kring samt utveckling och tillhandahållande av metoder, modeller och standardavtal för energitjänster.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas.

Projekt avseende teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

Demonstrationsprojekt under punkten 2 ska avse nybyggnad, ombyggnad och renovering av lågenergibyggnader med större geografisk spridning än vad som hittills gällt för byggande av lågenergibyggnader i Sverige.

Boverket får för sin medverkan i främjandeåtgärderna ta del av medel. Energimyndigheten betalar ut medel efter rekvisition.

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas. Anslagsposten får också användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, samt genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslaget får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling. Användningen av medlen ska framgå av myndighetens årsredovisning.

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet10 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)10 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, investeringar för att främja energi från förnybara energikällor, energiinfrastruktur och miljöstudier. Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller avseende experimentell utveckling. Anslagsposten får användas för webbportalen www.vindlov.se. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 349 376
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 304 376

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsbeloppet får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också disponeras för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2005/06:127, prop. 2008/09:1, prop. 2009/10:1, prop. 2010/11:1, prop. 2011/12:1 och prop. 2012/13:21. Åtaganden som gjorts inom ramen för tidigare anslagsposterna 2, 3, 4, 5 och 9 får belasta anslagsposten.

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Anslagsposten får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Statens energimyndighet ska avsätta minst 2 000 000 kronor till den utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Medlen ska användas för uppdrag formulerade i dialog mellan Statens energimyndighet och Tillväxtanalys. Uppdragen ska stödja Statens energimyndighets verksamhet och mål och rymmas inom ramen för Tillväxtanalys verksamhet. 

Högst 2 000 000 kronor får disponeras för Statens energimyndighets finansiering av en nationell testarena, Test Site Sweden, som genomförs med utgångspunkt i strategiprogrammet för fordonsindustrin.

85 000 000 kronor ska avsättas för arbete med strategiska innovationsområden.

Statens energimyndighet ska avsätta 10 000 000 kronor till Forum för smarta elnät. Medel får betalas ut till andra myndigheter som deltar i arbetet efter rekvisition. Högst 2 000 000 kronor av avsatta medel får betalas ut till Energimarknadsinspektionen efter rekvisition.

2 000 000 kronor ska avsättas för stöd till The Global Commission on the Economy och projektet New Climate Economy. Statens energimyndighet betalar ut medel i förskott efter rekvisition. Av rekvisitionen ska det framgå hur medlen avses att användas.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

1:6

Planeringsstöd för vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet15 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)15 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten ska användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får användas för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

1:8

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet390 000
ap.4Stöd till solceller, biogas och energilagring (ram)390 000

Villkor för anslag 1:8

ap.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet samt förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten.

Av anslagets tillgängliga medel 2016 bör minst 225 000 000 kronor användas till solcellsstöd.

Högst 5 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader anknutna till stödet. Inom denna ram får medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet. 

Medel ska avsättas för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill får myndigheten genomföra en satsning på kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring, exempelvis genom genomförande av innovationsupphandlingar. 25 000 000 kronor ska totalt avsättas för dessa ändamål.

 

1:10

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet17 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)17 328
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)4 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

1:11

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet25 000
ap.1Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (ram)25 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Anslagsposten får användas för att främja att offentliga aktörer samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

Statens energimyndighet ska till var och en av länsstyrelserna från anslagsposten utbetala 500 000 kronor som ett stöd för länsstyrelsernas arbete med att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan, utifrån de regionala klimat- och energistrategierna.

Statens energimyndighet får utbetala högst 2 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län, för samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energi- och klimatomställning.

Utbetalning av medel ska förenas med rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar från Statens energimyndighet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.18 3923 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.111 850Inget0
ap.20Inget0
ap.350Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1300Inget0
1:4 Energiforskning
ap.12 250Inget0
ap.1138 231Inget0
1:6 Planeringsstöd för vindkraft
ap.1450Inget0
1:8 Energiteknik
ap.411 700Inget0
1:10 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.390Inget0
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.1750Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Energiforskning
ap.2ram
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.1100 000100 000002019
ap.3160 00080 00040 00040 0002019
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.112 00010 0002 00002018
1:4 Energiforskning
ap.18 0008 000002020
ap.113 492 0001 492 0001 500 000500 0002020
1:6 Planeringsstöd för vindkraft
ap.110 0008 0002 00002018
1:8 Energiteknik
ap.470 00040 00030 00002018
1:10 Avgifter till internationella organisationer
ap.230 00019 00011 00002018
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.125 00010 00010 0005 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2523 311
2016-02-2523 311
2016-03-2523 311
2016-04-2523 311
2016-05-2523 311
2016-06-2523 311
2016-07-2523 311
2016-08-2523 311
2016-09-2523 311
2016-10-2523 311
2016-11-2523 311
2016-12-2523 306
Summa279 727
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter-333-371758590-280
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)-5 769-21510500-490-6 474
Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)0010010000
Elcertifikat15 2611 90010 0006 3003 70020 861
Ursprungsgarantier-1 5373 4007 0007 700-7001 163
Summa7 6225 04817 28514 6852 60015 270
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet46602502500466
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)

Statens energimyndighet får disponera de intäkter myndigheten tar ut med stöd i 4 och 5 §§ förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter och däck, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Avgiften ska täcka myndighetens kostnader för tillsynsprovning i de fall produkten inte uppfyller ställda krav.

Elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

Administration 

Statens energimyndighet får disponera intäkter från administrativa tjänster på uppdrag från andra myndigheter.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Kvotplikts- och förseningsavgifter255207 0006 00006 00013 000
Lagrings- och förseningsavgifter281101 5004 00004 0005 500
Kostnads- nyttoanalyser2552005005050
Försörjningstrygghetsavgift2552-3 358-6005 0003 7501 250-2 708
Summa-3 3587 90015 0503 75011 30015 842
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kvotplikts- och förseningsavgifter

Kvotplikts- och förseningsavgifter enligt 6 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat redovisas mot inkomsttitel 2552 508 Kvotplikts- och förseningsavgifter.

Lagrings- och förseningsavgifter

Lagrings- och förseningsavgifter som Statens energimyndighet tagit ut med stöd av lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2811 004 Statens energimyndighet.

Kostnads- nyttoanalyser

Avgifter som tas ut med stöd av 6 § förordningen (2014:349) om vissa kostnads- nyttoanalyser på energiområdet redovisas mot inkomsttitel 2552.

Försörjningstrygghetsavgift

Avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet redovisas mot inkomsttitel 2552 i anslutning till uppbörd.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 33 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol, 8 kap. 5 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja, 16 § fjärrvärmelagen (2008:263), 15 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, 7 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning, 5 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat samt sanktionsavgifter enligt 6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 222 Straffavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

3. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att senast den 15 augusti varje år lämna delårsrapport avseende de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska i stället lämna delårsrapport avseende de åtta första månaderna av det pågående räkenskapsåret senast den 30 september.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Daniel Waluszewski
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Samtliga länsstyrelser
Boverket
Lantmäteriet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sametinget
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Post- och telestyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Sveriges geologiska undersökning
Verket för innovationssystem
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksantikvarieämbetet
Arbetsmiljöverket
Upphandlingsmyndigheten