Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2016-02-25
Ku2016/00478/DISK
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 13, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:56).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor33 418
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)8 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)9 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av fientlighet (ram)1 800
Disponeras av Kammarkollegiet10 501
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)10 501
Disponeras av Socialstyrelsen4 000
ap.8Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)4 000

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Av dessa medel får högst 500 000 kronor användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2016 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot rasism och liknande former av fientlighet. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas engångsvis bidrag ut enligt följande:

  • 3 000 000 kronor till Statens skolverk i enlighet med regeringens beslut den 10 april 2014 (A2014/01587/DISK) och den 18 december 2014 (A2014/04437/DISK).
  • 1 000 000 kronor till Diskrimineringsombudsmannen i enlighet med regeringens beslut den 26 juni 2014 (A2014/02479/DISK) och den 18 december 2014 (A2014/04437/DISK).
  • 500 000 kronor till Diskrimineringsombudsmannen i enlighet med regeringens beslut den 28 maj 2015 (Ku2015/01668/DISK). 
  • 300 000 kronor till Statens medieråd i enlighet med regeringens beslut den 25 juni 2015 (Ku2015/01869/D).

Rekvisitionen ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av fientlighet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2016. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten avser finansiering av insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter.

Av medlen från anslagsposten ska:

  • 3 000 000 kronor finansiera insatser i enlighet med förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader.
  • 1 000 000 kronor finansiera uppdrag inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, med fokus på individ- och familjeomsorgen, för att höja kunskapen om hbtq-personers situation och levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck inom socialtjänstens område. Målet är att öka förtroendet för socialtjänstens insatser bland hbtq-personer genom att säkerställa ett likvärdigt och professionellt bemötande i enlighet med regleringsbrev för 2016 avseende Socialstyrelsen (S2016/01455/FS ).

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2016–2020 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 februari

3 maj

26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.4ram
ap.11ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Emelie Lindahl
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UF
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/SAM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statens medieråd
Stiftelsen Exit/Fryshuset