Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2016-02-25
S2016/01456/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet22 173 558
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)22 173 558

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 6 mars 2015 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2015 (dnr 2015/01661/FS).

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i februari 2016 avseende kostnader i december 2015 i enlighet med bilaga. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015(dnr 2015/01661/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsfömånerna m.m. för 2016 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag i mars och april 2016 avseende kostnader i januari och februari 2016 i enlighet med bilaga 3. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars och april.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2443 471Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Elin Feldt
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun