Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:23

2016-04-07
U2016/01703/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet111 025
ap.13Till regeringens förfogande (ram)111 025
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 195
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 195

Villkor för anslag 3:13

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av stiftelsen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten enligt följande.

1. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 19 644 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas för akademiens verksamhet och för verksamheten vid sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska senast den 15 maj 2017 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

2. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 10 893 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

3. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 5 570 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

4. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 4 593 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

5. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 1 256 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Stiftelsen ska senast den 15 maj 2017 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

6. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 6 436 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

7. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 4 686 000 kronor som ett engångsbelopp till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas  för nämndens verksamhet. Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte ska senast den 15 maj 2017 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

8. Kammarkollegiet ska utbetala 19 966 000 kronor för 2016 uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

9. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 5 228 000 kronor som ett engångsbelopp till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

10. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 1 200 000 kronor som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Föreningen ska senast den 15 maj 2017 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

11. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 1 350 000 kronor som ett engångsbelopp till Kunnskapsdepartementet i Norge för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

12. Efter rekvisition från Karolinska institutet senast den 1 december 2016 utbetala 1 074 000 kronor som ett engångsbelopp till Karolinska institutet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

13. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 15 000 000 kronor som ett engångsbelopp till Vetenskapsrådet för finansiering av forskningssamarbete med Frankrike, Italien, Tyskland och Schweiz med anledning av forskningssamarbeten i samband med European Spallation Source ESS AB.

14. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 2 000 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. biblioteket för att finansiera det uppdrag som myndigheten har fått i fråga om att vidareutveckla databasen SwePub.

15. Efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 1 000 000 kronor som ett ovillkorat aktieägartillskott till vardera av följande elva universitets holdingbolag:
– Uppsala universitets utveckling AB,
– Lunds Universitets Innovationssystem Aktiebolag,
– GU Holding AB,
– Stockholm universitetet Holding AB,
– Uminova Holding AB,
– Linköpings universitets Holdingbolag AB,
– Karolinska Institutet Holding AB,
– KTH Holding AB,
– LTU Holding AB,
– MIUN Holding AB, och
– SLU Holding AB.

Aktieägartillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som ett engångsbelopp. Stödet utbetalas med hänvisning till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, särskilt artikel 28. Användningen av medlen och stödberättigade kostnader ska baseras på  artikel 28 och idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

16. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 500 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för stiftelsens underhåll. Stiftelsen ska i samband med årsredovisningen för 2016 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur medlen har använts.

17. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 320 000 kronor som ett engångsbelopp till Polarforskningssekretariatet för kostnader i samband med uppdraget att utreda hur statens behov av ett forskningsfartyg med isbrytande kapacitet avsett för vetenskapliga expeditioner i polartrakterna bäst ska kunna tillgodoses. Redovisning av medlens användning ska framgå av myndighetens årsredovisning för 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.9363 %0
ap.133 3313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Polarforskningssekretariatet
Stiftelsen Svenska institutet i Rom
Stiftelsen San Michele