Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2016-01-28
Ku2016/00156/DISK
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten15 340
ap.1Allmänna val (ram)15 340
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor13 550
ap.3Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet (ram)4 500
ap.15Värna demokratin - MUCF (ram)8 700
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
Disponeras av Kammarkollegiet25 850
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)3 600
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)14 200
ap.20Värna demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)8 050
Disponeras av Brottsförebyggande rådet100
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)100
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund800
ap.28Värna demokratin - SST (ram)800
Disponeras av Socialstyrelsen500
ap.7Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen (ram)500
Disponeras av Kriminalvården700
ap.6Allmänna val och dem - del till Kriminalvården (ram)700
Disponeras av Statens institutionsstyrelse700
ap.8Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse (ram)700
Disponeras av Regeringskansliet/Kulturdepartementet800
ap.4Insatser för mänskliga rättigheter (ram)800

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fördela medel till organisationer inom det civila samhället som vill upprätta lokala resurscenter för demokratisk delaktighet i områden med ett lågt valdeltagande och i områden med en svag demokratisk delaktighet i övrigt i enlighet med förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter. Myndigheten får använda högst 350 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.4 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och får användas av Kommissionen mot antiziganism (A 2014:03) för en större spridning av utbildningsmaterialet baserat på vitboken i enlighet med dir. 2014:121.

ap.6 Allmänna val och dem - del till Kriminalvården

Medlen får användas av Kriminalvården för att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter i enlighet med beslut Ju2015/05232/KRIM.

ap.7 Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen

Medlen får användas av Socialstyrelsen för att utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män som riskerar att involveras i eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism i enlighet med beslut Ku2015/01385/D.

ap.8 Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse

Medlen får användas av Statens institutionsstyrelse för att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism inom myndighetens särskilda ungdomshem i enlighet med beslut Ku2015/01386/D.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande: 

  • Statens medieråd 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut Ku2015/01869/D.

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen får användas för åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande: 

  • Uppsala universitet 5 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/03095/DISK och Ju2014/07576/D.
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 4 000 000 kronor i enlighet med regeringens överenskommelse med SKL, A2014/02289/DISK.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/01944/DISK.
  • Folkbildningsrådet 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/01286/DISK och Ju2014/07576/D. Högst 50 000 kronor får användas för Folkbildningsrådets administrativa kostnader. 

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Övriga medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.15 Värna demokratin - MUCF

MUCF får använda 700 000 kronor  för uppdraget att utveckla ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism i enlighet med beslut Ku2015/01868/D.

Myndigheten får vidare använda 8 000 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism.

MUCF får använda högst 800 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till arbete med att värna demokratin. Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av MUCF för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet (Brå) för fortsatt arbete med politikernas trygghetsundersökning avseende valåret 2014 i enlighet med beslut Ju2014/05282/D. Uppdraget omfattar en kartläggning samt analys av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda avseende valåret 2014.

ap.28 Värna demokratin - SST

Medlen får användas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) för att skapa en utvidgad och fördjupad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1460Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.200Inget0
ap.230Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.16ram
ap.17ram
ap.30ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Folkbildningsrådet
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens medieråd
Statens institutionsstyrelse
Sveriges kommuner och landsting
Uppsala universitet