Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2016-01-21
S2016/00437/FST
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
10630 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:5 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen2 264 900
ap.1Insatser för höjd kompetens (ram)195 000
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.5Ökad bemanning (ram)2 000 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)15 200
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)8 200
ap.7Nationell informationsstruktur och nationella fackspråk (ram)15 000
ap.13Nationell brukarundersökning (ram)12 500
Disponeras av Boverket282 169
ap.10Investeringsstöd (ram)282 169
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet172 931
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)172 931
Disponeras av Myndigheten för delaktighet9 000
ap.2del till MFD (ram)9 000

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Insatser för höjd kompetens

1. 5 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för deluppdrag 2 under 2016 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07797/FST) i ett uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor.

2. 190 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:15 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08191/FST) i ett uppdrag att utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet.

ap.2 del till MFD

1. 5 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med ett uppdrag i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för 2016 om teknik och innovatoner som stöd för ökad trygghet. Detta utgör en del av regeringens kompetenssatsning inom omsorgen under 2016.

2. 4 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med ett uppdrag i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för 2016 om information till kommunerna om användning och implementering av digital teknink m.m..

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3§ i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13§ i samma förordning.

ap.5 Ökad bemanning

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Ökad bemanning i omsorgen. 

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel ska 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.7 Nationell informationsstruktur och nationella fackspråk

Medlen har tilldelats i uppdraget om nationell informationsstruktur och nationella fackspråk under övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016.

2. 15 500 000 kronor får användas under 2016 för arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/2039/FST). Av dessa medel får Stockholms läns äldrecentrum rekvirera 6 220 000 kronor, Region Skåne rekvirera 5 075 000 kronor, Kompetenscentrum Blekinge rekvirera 2 610 000 kronor och Primärvården Nordanstig rekvirera 1 595 000 kronor. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag II:3 från den 7 maj 2015 (dnr S2015/3491/FST) i ett uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Socialstyrelsen ska under 2016 fördela      5 700 000 kronor till Svenskt Demenscentrum och 9 500 000 kronor till Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen senast den 1 december 2016. Medlen ska användas under 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2017.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen får användas av Boverket för att hantera ingångna åtaganden i enlighet med förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

 

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

2. 7 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om E-hälsa och välfärdsteknologi.

Resterande får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

36 000 000 kronor får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i enlighet med uppdrag Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2015.

 

ap.13 Nationell brukarundersökning

Medlen får användas under 2016 i enlighet med uppdrag nr. 4 i ett uppdrag om nationell brukarundersökning under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10583 000224 000159 000200 0002019
ap.1270 00035 000002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Boverket
Kammarkollegiet
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Myndigheten för delaktighet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevsionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Näringsdepartementet/SUBT
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Stockholms läns äldrecentrum
Kompetenscentrum Blekinge
Region Skåne, Koncernkontoret, avd. för kunskapsstyrning
Primärvården Nordanstig, SNAC Nordanstig
Svenskt Demenscentrum
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga