Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2016-02-25
S2016/01457/FST
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:2 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:2

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet36 429
ap.8Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (ram)16 800
ap.9Övriga åtgärder (ram)19 629
Disponeras av Socialstyrelsen7 000
ap.1Spelberoende (ram)7 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten78 200
ap.5Insatser för genomförande av ANDT-strategi (ram)64 500
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)13 700
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län42 000
ap.3Länsstyrelsernas ANDT-samordning (ram)30 000
ap.2Tillsyn (ram)12 000

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Spelberoende

 1. 4 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 den 10 september 2015(S2015/05769/FST) i ett uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk.

2. 3 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut III:7 den 18 december 2014 (S2014/8966/FST) i ett fortsatt uppdrag att fördela medel för vård och behandling av spelmissbrukare. Av medlen ska    375 000 kronor fördelas till Malmö stad, 375 000 kronor till Göteborgs stad och 2 250 000 kronor till Stockholms läns landsting. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2017. Socialstyrelsen ska redovisa en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017.

ap.2 Tillsyn

Medlen har tilldelats Länsstyrelsen i Örebro län i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 25 februari 2016 (dnr S2016/01458/FST) i ett uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020.

ap.3 Länsstyrelsernas ANDT-samordning

 1. 24 000 000 kronor får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av ANDT-samordnare i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

2. 6 000 000 kronor får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m..

3. 2016 års verksamhet i enlighet med punkterna 1 och 2 ska redovisas till Folkhälsomyndigheten senast den 31 januari 2017.

 

ap.5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi

1. 6 000 000 kronor får användas för preventiva insatser inom tobaksområdet och 3 500 000 kronor får användas för preventiva insatser inom spelområdet i enlighet med förordningen (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande.

2. 40 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med ett uppdrag om Preventivt arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för 2016.

3. 18 500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsuppdrag III:5 från den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST) i ett uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Medlen får användas i enlighet med regeringsbeslut III:10 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8755/FST) om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Medlen får rekvireras under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

ap.9 Övriga åtgärder

 Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen har tilldelats Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00847/FST) i ett Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem.


 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
6:2 ap.116:2 ap.5100 %
6:2 ap.136:2 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.7ram
ap.11ram
ap.13ram
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Länsstyrelsen i Örebro län
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/ECOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning