Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2015-12-18
N2014/08962/SUBT
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 22 december 2014 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.
 

2

Organisationsstyrning

Resultatredovisning

Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer bidragit till i form av leveranskvaliteter och uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Abonnemangsavgift för Rakel

Sjöfartsverket ska använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 3 695 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3

Uppdrag

Världssjöfartsuniversitet (WMU)

Sjöfartsverket ska lämna en redogörelse för hur det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitet (WMU) har använts inklusive en ekonomisk redogörelse för hur medlen har använts i enlighet med punkten 5 i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

Uppdrag om miljörisker från vrak

I regleringsbrevet för 2014 fick Sjöfartsverket i uppdrag att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen undersöka om det går att identifiera några miljöeffekter i omgivningen för några av de vrak som tidigare bedömts utgöra ett reellt miljöhot inom Sveriges territorialvattenområde. Den 31 oktober 2014 inkom Sjöfartsverket med rapporten Miljörisker sjunkna vrak – undersökningsmetoder och miljöaspekter (dnr N2014/4502/TE).

Uppdraget förlängs och ska utföras i enlighet med den inriktning som framgår av rapporten. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. För att så långt som möjligt begränsa kostnaderna bör de samordningsvinster som framgår av rapporten eftersträvas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2015.

Informationssäkerhet

Sjöfartsverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Sjöfartsverket ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

 

Uppdrag om fortsatt hantering av myndighetsuppgift avseende farleder och farledshållning

Sjöfartsverket ska enligt förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder. Detta innebär att myndigheten också är infrastrukturförvaltare för farleder och farledshållning. Sjöfartsverket ska uppdatera sitt anläggningsregister avseende farleder och fortsatt svara för och hantera åtgärder avseende investeringar i och underhåll av farleder. Åtgärderna finansieras från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur anslagsposten 10.3 Sjöfartsinvesteringar, vilken disponeras av Trafikverket. Medel för åtgärder inklusive för redan genomförda projekt får rekvireras från Trafikverket och ska hanteras i enlighet med regelverket för statliga myndigheters mervärdesskatt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket388 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)388 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas till utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur.

3. Anslaget får användas till att betala abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket162 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)162 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka underskott vid drift av Trollhätte kanal och Säffle kanaler.

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket25 085
ap.2Viss internationell verksamhet - del till Sjöfartsverket (ram)25 085
Disponeras av Kammarkollegiet70
ap.1Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)70

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter underlag via Regeringskansliet/Näringsdepartementet. Anslagsposten får användas till att betala vissa avgifter för deltagande i internationella organisationer inom transportområdet.

De avgifter som avses är deltagande i internationella organisationer som Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logistik (NDPTL) och Östersjöstaternas råd (Baltic 21).

ap.2 Viss internationell verksamhet - del till Sjöfartsverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Sveriges förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University, WMU).

Sjöfartsverket ska svara för utbetalningen av det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU.

För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
ap.10Inget0
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
ap.10Inget0
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.1555Inget0
ap.2200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)500 000
- varav INVESTERING500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Sjöfartsverket får inom en total ram om 500 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet274 100250 2501 376 0001 281 00095 000619 350
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

  • Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.
  • Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.
  • Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering:

Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Riksdagens och regeringens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2015 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2015, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under 2015 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU:1, rskr. 2014/15:86).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket får använda avgiftsintäkter härrörande från sjö- och flygräddningen till kostnader för radiokommunikationssystemet Rakel.

10. Sjöfartsverket får inom en total ram om högst 94 000 000 kronor använda räntederivatinstrument för att skydda sig mot räntesvängningar kopplat till de leasingåtaganden som Sjöfartsverket ingått inom ramen för övertagandet av helikoptrar för sjö- och flygräddningsverksamhet, och som löper till den 31 december 2015.

11. Sjöfartsverket får inom en total ram om högst 19 000 000 euro använda valutaderivatinstrument t.o.m. den 30 juni 2015 för att skydda sig mot valutakurssvängningar vid köp av nya helikoptrar för sjö- och flygräddning.

12. Sjöfartsverket får under 2015 besluta om kapitaltillskott om högst 10 000 000 kronor till förmån för Sjöfartsverket Holding AB.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Magnus Oldenburg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Arbetsgivarverket