Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2015-12-10
S2015/07970/SF
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 11, bet. 2014/15:SfU2, rskr. 2014/15:47, prop. 2014/15:1 utg.omr. 12, bet. 2014/15:SfU3, rskr. 2014/15:48, prop. 2014/15:99 utg.omr. 11, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255, prop. 2015/16:2 utg.omr. 11, bet. 2015/16:FiU11, rskr. 2015/16:20).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna. Kunskapen om livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:

 • en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
 • en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män.

Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter

Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå de effektmått som Pensionsmyndigheten tidigare har redovisat. Av redovisningen ska framgå hur de extra medel som tillförs myndigheten för 2014—2017 har använts hittills. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2016.

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning samt öka kvaliteten i handläggningen av ärenden om bostadstillägg till pensionärer och återkravsärenden.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet.

Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska verka för att personer som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men inte har kunskap om förmånerna får ökad kunskap om dem.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för kvinnor och män och genomförda insatser för att nå målet.

2

Organisationsstyrning

Min Pension och Försäkringsfullmaktsnoden

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till de finansiella förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB samt Fullmaktskollen i Sverige AB.  

Premiepensionsutredningen

Pensionsmyndigheten ska vara behjälpliga i utredningen Ett reformerat premiepensionssystem (dir. 2014:107).

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag.

Bostadstillägg – Övergången till beslut som gäller tills vidare

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tills vidare har påverkat kvaliteten i besluten, effektiviteten i handläggningen, återkraven samt i vilken utsträckning de nya reglerna har gjort det enklare för pensionärerna. Redovisningen ska även omfatta hur utformningen av och effektiviteten i efterkontrollerna har utvecklats. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2016.

Jämförelse av avgifter på Fondtorget

Pensionsmyndigheten ska analysera och beskriva hur myndigheten kan utveckla möjligheterna för pensionsspararna att jämföra förvaltningsavgifterna för premiepensionsfonder på Fondtorget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2015.

Information om vilka val som finns inom pensionssystemet

Pensionsmyndigheten ska analysera de valsituationer som pensionssparare och pensionärer står inför under sparandetiden, inför pensionering och under tiden som pensionär. Uppdraget ska beakta de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att gå i pension – varför så krångligt? (RiR 2014:13). Analysen ska omfatta den allmänna pensionen såväl som tjänstepension och privat sparande. Pensionsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för hur informationen och stödet till pensionssparare och pensionärer kan förbättras så att individen kan få en samlad och tydlig bild över vilka olika val som finns inom pensionssystemets alla delar, vad de olika valen innebär, när olika beslut kan fattas och vilka konsekvenser som de olika valen kan medföra för kvinnors och mäns sparande och pension. Åtgärderna ska avse såväl Pensionsmyndighetens eget ansvarsområde som möjliga samarbeten med andra aktörer. Uppdraget ska redovisas efter samråd med Konsumentverket, Finansinspektionen samt andra berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2015.

Informationsgivning i gränsöverskridande situationer

Pensionsmyndigheten ska utveckla och förbättra informationen om hur den samlade framtida pensionen utvecklas och påverkas av arbete eller bosättning för kvinnor och män som flyttar till eller från Sverige. Pensionsmyndigheten ska därtill redovisa åtgärder som myndigheten har vidtagit och avser att vidta för att förbättra pensionsinformationen på detta område. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.

Felaktiga utbetalningar

Pensionsmyndigheten ska inom ramen för sin uppgift att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott redovisa en kartläggning av vilka fel som görs samt orsakerna till felen. Pensionsmyndigheten ska även redovisa en plan för hur felen ska motverkas. Redovisningen ska omfatta båda avsiktliga och oavsiktliga fel, och både utbetalningar som blivit för höga och för låga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2015.

Informationssäkerhet

Pensionsmyndigheten ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalys särskilt analysera och redovisa informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. Pensionsmyndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av risk- och sårbarhetsanalysen enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013—2014 (dnr S2012/8858/SAM samt S2013/8798/SAM) ska Pensionsmyndigheten redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015—2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
1 oktober 2015. Pensionsmyndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015—2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den
22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017.

Nationella minoriteter

Pensionsmyndigheten ska under året i dialog med de fem nationella minoriteterna utveckla och pröva former för i första hand inflytande i enlighet med 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pensionsmyndigheten ska redovisa uppdraget inklusive genomförda och planerade åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas inflytande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) senast den 1 februari 2016 

Övrig återrapportering

Rapporteringen av nedanstående återrapporteringskrav ska ske i årsredovisningen om inte annat anges.

Kvalitet i handläggningen

Pensionsmyndigheten ska redovisa kvaliteten i handläggningen av ärenden för kvinnor och män samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten. Pensionsmyndigheten ska även redovisa automatiseringsgrad för respektive process samt pågående och planerat arbete med att utveckla automatiseringen.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Konsumentverket för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Pensionsmyndigheten ska bl.a. redovisa hur myndigheten bidrar till Finansinspektionens arbete med att informera om samt initiera privatekonomisk utbildning. 

Statistikförsörjning

Pensionsmyndigheten ska redovisa arbetet med att bygga upp en statistikverksamhet som stödjer behovet av försäkringsstatistik och produktionsstatistik.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statens budget. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas:

 • 20 januari
 • 20 februari
 • 5 maj
 • 27 juli
 • 26 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2014 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 20 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 20 januari),
 • prognoser för 2015 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2016–2019, 
 • prognoser för balanstalet för 2016–2019,
 • prognoser för inkomstindex för 2016–2019,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 5 maj),
 • genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 5 maj),
 • uppgifter om typfallsmått i enlighet med tidigare redovisning (redovisas endast den 5 maj)
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten15 878 500
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)15 878 500

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension och särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten12 459 900
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)12 459 900

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 926 300
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)8 926 300

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten812 100
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)812 100

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten533 825
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)533 825

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten904 600
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)904 600

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten6 875 558
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)6 875 558

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 
6 645 894 847 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om 229 663 153 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2793 925Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2622 995Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2424 405Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.240 255Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.116 0333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.154 276Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 067 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav SPECIAL8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap. 4 § budgetlagen avser 
845 908 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemen.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2544 485
2015-02-2544 485
2015-03-2544 485
2015-04-2544 485
2015-05-2544 485
2015-06-2544 485
2015-07-2544 485
2015-08-2544 485
2015-09-2544 485
2015-10-2544 485
2015-11-2544 485
2015-12-2544 490
Summa533 825
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna219 6321 974297 721480 583-182 86238 744
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-1 011 584153 994522 982337 372185 610-671 980
Administration för fondinformation/fondförvaltare002 0102 01000
Administrativ service002 7652 76500
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension002 9312 93100
Administration av statlig fordran0050050000
Summa-791 952155 968828 909826 1612 748-633 236
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

Delårsrapport
Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Eva Stina Lönngren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/Disk
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Konsumentverket
Finansinspektionen
Sametinget
Länsstyrelsen i Stockholm
Sjunde AP-fonden
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv