Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2015-12-10
U2015/405789/GV
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:13 (2014)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 (2014) för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2014

1:13

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet0
ap.1Utveckl. vux.utbildn - RKs disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:13 (2014) Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.1 (2014)0Inget0
ap.3 (2014)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Hugo Lindgren