Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2015-12-17
A2015/03074/A
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61, prop. 2014/15:1 utg.omr. 14, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89, prop. 2014/15:99 utg.omr. 14, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska ESF-rådet ska genomföra det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 i enlighet med de målsättningar som anges i det operativa programmet. Svenska ESF-rådet ska säkerställa en väl fungerande start, liksom ett fortsatt genomförande, med en omfattning som budgeterade och beräknade anslagsmedel möjliggör.

Utgiftsprognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober 2015 redovisa utgiftsprognoser avseende 2015–2019. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.  

2. Svenska ESF-rådet ska den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober 2015 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2015–2019 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2015–2016 under anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, fördelat på anslagsposterna 3 och 4 samt på respektive programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 20072013, anslagspost 3, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 per år under 2015–2019. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 20 januari och den 5 maj.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2015–2019, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 20 januari och den 5 maj. 

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.   

- Utbetalat belopp under anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 3 och 4.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2015–2016 under det inom utgiftsområde 13 upptagna anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2015–2019 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6.

Fysiska och finansiella indikatorer avseende programperioden 2007-2013

Svenska ESF-rådet ska senast den 7 augusti 2015 slutligt redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning med avseende på de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet.  

Resultatindikatorer avseende programperioden 2014-2020

1. Svenska ESF-rådet ska senast den 7 augusti och den 16 november 2015 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg. Den samlade rapporteringen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

2. Svenska ESF-rådet ska göra erforderliga förberedelser för att, vad avser målen 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 och 3.1 i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning, på sikt kunna redovisa antalet deltagare i arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitiskt program två år efter avslutat projektdeltagande.

 

3

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen  (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) och målen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av Svenska ESF-rådets ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Svenska ESF-rådet ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

2. Svenska ESF-rådet ska bistå Statens jordbruksverk med sin expertkunskap om Europeiska socialfonden i denna myndighets arbete med programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige115 064
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)115 064

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning avseende programperioden 2014–2020, det nationella programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt 2014–2020, det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007–2013 samt för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avseende programperioden 2007–2013.    

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige234 700
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)147 100
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)51 000
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)36 600
Disponeras av Statens jordbruksverk1 300
ap.4Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 (ram)1 300

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.    

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Öka övergångarna till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 834 020 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet.

3. Utbetalningarna för programområde 2 Öka övergångarna till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 556 013 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet.

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 16 823 000 kronor. 

ap.4 Programmet för lokalt ledd utveckling 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020.  

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. 

 

1:12

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige159 800
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)154 800
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)5 000

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för uppgifter enligt artikel 62.1 b) i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 får sammanlagt för programperioden 2007–2013 uppgå till högst 7 000 000 kronor.  

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

4. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende mål 3 för programperioden 2000–2006.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 för programperioden 2000–2006.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige22 300
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)22 300

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Inbetalade medel från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag, undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.1010 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 4523 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.18 6456 4500
ap.22 5507500
ap.35803000
ap.425Inget0
1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.30131 1900
ap.4029 1900
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.11 448 500532 175543 531372 7942022
ap.2276 000104 810104 81066 3802022
ap.3271 50099 088101 63670 7762022
ap.44 0001 4201 4551 1252022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

 


 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)14 600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-259 589
2015-02-259 589
2015-03-259 589
2015-04-259 589
2015-05-259 589
2015-06-259 589
2015-07-259 589
2015-08-259 589
2015-09-259 589
2015-10-259 589
2015-11-259 589
2015-12-259 585
Summa115 064
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och EA
Näringsdepartementet/RTS och HL
Socialdepartementet
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket