Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2015-12-10
S2015/07974/FST
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 4:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:5 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71, prop. 2014/2015:99 utg.omr. 9, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/2015:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 093 210
ap.1Insatser för höjd kompetens (ram)19 400
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)13 000
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)41 810
ap.5Ökad bemanning (ram)1 000 000
Disponeras av Boverket264 180
ap.10Investeringsstöd (ram)264 180
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd36 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)36 000
Disponeras av Kammarkollegiet26 870
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)26 870
Disponeras av Livsmedelsverket0
ap.4Måltidslyft (ram)0

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Insatser för höjd kompetens

1. 19 400 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2015 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från 18 oktober 2012 (dnr S2012/7252/FST) för att fortsätta arbetet med uppdragsutbildning för anställda chefer och ledare med motsvarande ansvar inom kommunalt och enskilt bedriven äldreomsorg. Socialstyrelsen får använda högst 500 000 kronor av dessa medel för att täcka egna kostnader kopplade till arbetet.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor får användas till pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3§ i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13§ i samma förordning.

ap.5 Ökad bemanning

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 25 juni 2015 (S2015/04636/FST) i ett uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel ska 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition.

 

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av hur medlen använts lämnas i blanketten Slutrapport till Kammarkollegiet. I de fall bidrag riktas till Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för en överenskommelse eller till en statlig myndighet ska en ekonomisk redovisning lämnas. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en statlig myndighet gäller Regeringskansliets Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

2. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 30 april 2014 (dnr S2014/6535/FS) av Swedish Standards Institute (SIS) i ett uppdrag om standarder för värdekedjan för trygghetslarm m.m.

3. 2 700 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2013 (dnr S2012/7599/FS) av Sveriges Kommuner och Landsting för arbete med den etiska plattformen för vård och omsorg.

4. 3 200 000 kronor får användas av Folkhälsomyndigheten i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 16 januari 2014 (dnr S2010/2056/FST) för ett uppdrag att genomföra fördjupade dataanalyser och 36-månadersuppföljning av försöksverksamheten Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande.

5. 5 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 18 december 2014 (S2014/1398/FST, S2014/8960/FST) för ett uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

6. 5 000 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med 2015 års överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten mellan staten och Sveriges Kommuner Landsting (regeringsbeslut II:2 från den 22 januari 2015, dnr S2015/317/FST).

7. 120 000 kronor har tilldelats Konkurrensverket i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 29 januari 2015 (dnr S2015/590/FST) i ett fortsatt uppdrag att driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem.

8. 3 650 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 22 januari 2015 (dnr S2015/399/FST) i ett uppdrag att ta fram en utbildning om våld mot äldre personer inom vård och omsorg.

9. 15 500 000 kronor har tilldelats Stockholms läns äldrecentrum, Region Skåne, Kompetenscentrum Blekinge och Primärvården Nordanstig i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 19 mars 2015 (dnr S2015/2039/FST) om arbetet med Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC). 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2015  i enlighet med regeringsuppdrag nr 2 under avsnittet äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen får användas av Boverket i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 maj 2007 (dnr S2007/4755/FST) i ett investeringsstöd för nybyggnad och ombyggnad till särskilt boende för äldre och för nybyggnad och ombyggnad till trygghetsboende för äldre

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 6 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att under 2015 fortsätta genomföra en rad uppdrag inom området eHälsa och välfärdteknologi. Regeringsbesluten som omfattas av denna finansiering är II:9 från den 10 april 2014 (dnr S2014/3389/FST) om webbaserad utbildning, uppdrag nr 3 i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om att sprida underlag för att ge stöd vid tillhandahållande av trygghetslarm, II:4 från den 13 februari 2014 (dnr S2014/1398/FST) om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård och II:3 från den 13 februari 2014 (dnr S2014/1397/FST) om uppföljning av arbetet med eHälsa och trygghetslarm i kommunerna. Underlaget ska vara klart senast den 1 oktober 2015 och spridas via lämpliga kanaler, bl.a. i samverkan med SKL. Socialstyrelsen ska senast den 1 november 2015 återrapportera till regeringen om hur uppdraget genomförts.

2. 1 800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under Äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 för ett arbete att sprida exempel på hur man aktivt arbetar i verksamheter med  att förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom samt verka för att frågan om en kommunal vård och omsorg utan tvång och begränsningar är på agendan.

3.  5 500 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 2 under Äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 för ett uppdrag om strukturerad dokumentation (ÄBIC).

4. 11 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 4 under Äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 i ett uppdrag att utveckla och genomföra den nationella brukarundersökningen inom äldreområdet.

5. 1 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att finansiera Sveriges andel av den verksamhet som bedrivs av Nordens Välfärdscenter (NVC).

6. 15 000 000 kronor har den 12 februari 2015 tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 15 under Övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

Resterande får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

36 000 000 kronor får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i enlighet med uppdrag Forskning inom äldreområdet i Fortes regleringsbrev för 2015.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.2ram
ap.7ram
ap.14ram
ap.20ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10430 000282 000124 00024 0002018
ap.1270 00035 00035 00002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för vårdanalys
Statens beredning för medicinsk utvärdering
European center for social welfare policy
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Svenskt Demenscentrum
Sveriges Kommuner och Landsting