Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 11

2015-12-18
N2015/08979/FJR
N2015/08902/KLS(delvis)
Naturvårdsverket
Valhallavägen 195
10648 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket37 778
ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat är renar och fiske samt ersätta inträffade sådana skador (ram)37 778
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten20 000
ap.3Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffade sådana skador (ram)20 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat är renar och fiske samt ersätta inträffade sådana skador

1. Naturvårdsverket ska fördela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag eller ersättning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:16) om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

Mål och återrapporteringskrav

Naturvårdsverket ska återrapportera hur anslaget fördelats till länen och hur medlen använts, d.v.s. uppdelat på skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till den som drabbats av skada av vilt.

ap.3 Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffade sådana skador

1. Havs- och vattenmyndigheten ska fördela 15 000 000 kronor av anslagspost 3 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

Avseende förebyggande åtgärder mot skador i fisket orsakade av säl bör anslaget användas som nationell offentlig medfinansiering av åtgärder inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

2. Av anslagspost 3 ska 5 000 000 kronor användas för medfinansiering av förebyggande åtgärder mot skador i fisket orsakade av säl inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet  i enlighet med 4 kap. 22 och 23 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Medlen ska utbetalas till Statens jordbruksverk efter rekvisition.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.11 133Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Anna Larson
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/ internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/NM och S
Förvaltningsavdelningen/ RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Havs- och vattenmyndigheten
länsstyrelserna