Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2015-12-18
U2015/05815/UF
U2015/05944/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen inom utgiftsområde 17 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:99 utg.omr. 17, bet. 2014/15FiU21, rskr. 2014/15:255, prop. 2015:16:47 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU18, rskr. 2015/16:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet105 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)105 000

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Kammarkollegiet ska snarast efter den 15 augusti 2015 och senast den tredje dagen därefter utbetala 30 000 000 kronor till Folkbildningsrådet.

Kammarkollegiet ska vidare snarast efter den 18 december och senast den 29 december utbetala 75 000 000 kronor till Folkbildningsrådet. Medlen tillförs under 2015, men avses även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016. Av dessa medel får Folkbildningsrådet använda högst 600 000 kronor för administrativa kostnader.

Folkbildningsrådet beslutar om statsbidrag till studieförbunden i enlighet med förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare.

 

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justiedepartementet, EMA, SIM
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, IU
Regeringskansliets förvaltningsavavdelning, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation
Folkbildningsrådet
Sveriges kommuner och landsting