Utrikesdepartementet


Protokoll
IV:1
vid regeringssammanträde
2015-11-26
UD2015/10654/EU

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:3 Nordiskt samarbete

 

Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Nordiskt samarbete för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/15:45).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:3

Nordiskt samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet155
ap.1Nordiskt samarbete (ram)155
Disponeras av Kammarkollegiet13 440
ap.3Bidrag till Svenska Föreningen Norden (ram)8 000
ap.6Nordiskt samarbete (ram)5 440

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiskt samarbete

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet, Utrikesdepartementet.

Medel under anslagsposten får användas för möten, seminarier, m.m. med fokus på Sveriges deltagande i verksamhet med anknytning till Nordiska ministerrådet, samt för motsvarande kostnader för att främja vissa andra former av nordiskt samarbete, företrädesvis i närområdet. 

ap.3 Bidrag till Svenska Föreningen Norden

Medel under anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Föreningen Norden.

Medlen ska användas till att stärka Svenska Föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor. Av Föreningen Nordens årsredovisning ska framgå hur medlen har använts för att uppnå denna målsättning och en jämförelse ska göras med uppnått resultat föregående år.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Svenska Föreningen Norden med en fjärdedel per gång, i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.

ap.6 Nordiskt samarbete

Medel under anslagsposten får användas för insatser för att främja samarbetsprojekt i Norden.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut i varje enskilt ärende av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Nordiskt samarbete
ap.124Inget0
ap.30Inget0
ap.6384Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli
Utrikedsdepartementet, RS, PLAN, EKO
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
riksdagen, Nordiska rådets svenska delegation
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Svenska Föreningen Norden