Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2015-12-03
U2015/05675/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån6 088
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)6 088
Disponeras av Kammarkollegiet1 950
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)1 650
ap.4Indikatorprogrammet OECD-INES (ram)300
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet300
ap.2Internationell och nationell utbildningsstatistik (ram)300

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för följande utgifter.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan.

  • en årlig undersökning av invandrares utbildning,
  • uppdatering av migrationsdatabasen,
  • insamling av uppgifter på individnivå från folkhögskolorna,
  • statistik i fråga om utbildningskostnader inklusive insamling från folkhögskolorna, statistik när det gäller övergångar mellan olika utbildningsnivåer, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen,
  • underlag till skolindex,
  • elevpanelundersökningar,
  • uppdatering av den utbildningspolitiska basstatistiken, och
  • förberedelsearbete för undersökningen Adult Education Service (AES).

2. Prognoser

Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån (SCB) ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. SCB ska också göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt vad som följer nedan.

a) Prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) Analyserna ska omfatta bl.a. flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade samt internationella utblickar.

c) Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på SCB:s webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig. En övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar och utvärderingar av tidigare prognoser göras.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

ap.2 Internationell och nationell utbildningsstatistik

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

I enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får denna myndighet engångsvis rekvirera högst 300 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015 för en fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och samhällsliv. Medel som inte har utnyttjats under 2015 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.

Statistiska Centralbyrån (SCB) fick i september 2014 i uppdrag att genomföra en uppföljning av etableringsprocessen bland unga utan gymnasieutbildning (U2014/5385/UC). SCB får för uppdragets fortsatta genomförande engångsvis rekvirera högst 500 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Medel som inte har utnyttjats under 2015 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 500 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser uppdrag till myndigheten att svara för det svenska deltagandet i Eurostudent 6. 

Kammarkollegiet ska utbetala 150 000 kronor till Statistiska Centralbyrån (SCB) för administration och hantering av data från den internationella undersökningen om den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens (PIAAC), för att göra den tillgänglig för forskare samt för informationsspridning. Medel som inte har utnyttjats under 2015 ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.

 

Medel under anslagsposten i övrigt betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

 

ap.4 Indikatorprogrammet OECD-INES

Medel under anslagsposten får betalas ut efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.1220Allt0
ap.29Allt0
ap.321Allt0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Åsa Rurling
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Universitets- och högskolerådet