Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
III:1

2015-12-10
SB2015/06371/FCK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
11226 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:50, prop. 2014/15:99 utg.omr. 1, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De medel inom anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information som ställs till Svenska institutet för europapolitiska studiers förfogande utgörs av anslagsposten 1 (ap.1). För budgetåret 2015 uppgår ap.1 till 15,638 miljoner kronor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Rapport om valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) ska genomföra en länderjämförande studie av valdeltagandet till Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer. I uppdraget ingår att göra jämförelser mellan 2014 års val och tidigare valtillfällen samt analysera skillnaderna i valdeltagande mellan olika medlemsländer. I uppdraget ingår också att analysera eventuella valfrämjande insatser som vidtagits i samband med Europaparlamentsval. Sieps ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. 

För genomförandet av uppdraget får Sieps disponera 700 000 kronor för 2015 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 2 Demokrati - del till Sieps. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 20 maj 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier15 638
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)15 638
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.10Medel för EU-information (ram)0
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor300
ap.5Informationsinsatser om EU-samarbetet (ungdomsperspektiv) (ram)300
Disponeras av Universitets- och högskolerådet1 450
ap.7Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)1 250
ap.9Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare) (ram)200
Disponeras av Regeringskansliet/Statsrådsberedningen100
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)100

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas för kommunikationsinsatser på EU-området samt insatser för att främja rekryteringen av svenska medborgare till EU:s institutioner.

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Statsrådsberedningen. Chefen för Statsrådsberedningen får överlåta sin beslutanderätt till ett annat statsråd eller till en tjänsteman i Regeringskansliet. Om beslutanderätten har överlåtits till ett annat statsråd får denna i sin tur överlåta rätten vidare till en tjänsteman i Regeringskansliet.

ap.5 Informationsinsatser om EU-samarbetet (ungdomsperspektiv)

Medlen får användas för att administrera insatser inom ramen för det strategiska partnerskapet för EU-information med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp insatser enligt vad som överenskoms i den gemensamma kommunikationsplanen mellan de parter som deltar i det strategiska partnerskapet.

ap.7 Informationsinsatser avseende rekrytering till EU

Medlen får användas för att bedriva informationsverksamhet kring de möjligheter som finns dels till praktiktjänstgöring, dels till fasta tjänster inom EU:s institutioner.

ap.9 Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare)

Medlen får användas för att administrera insatser inom ramen för det strategiska partnerskapet för EU-information med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Uppdraget omfattar en fortsatt satsning på det skolambassadörsnätverk som bildats under förvaltningspartnerskapet.

ap.10 Medel för EU-information

Medlen får användas för informations- och kommunikationsinsatser avseende EU-samarbetet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.19163 %0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.2ram
ap.4ram
ap.6ram
ap.8ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 528
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 303
2015-02-251 303
2015-03-251 303
2015-04-251 303
2015-05-251 303
2015-06-251 303
2015-07-251 303
2015-08-251 303
2015-09-251 303
2015-10-251 303
2015-11-251 303
2015-12-251 305
Summa15 638
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Utbildning
Utbildning001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utbildning

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Sieps kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Margot Wallström
Thomas Belius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Universitets- och högskolerådet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor