Utrikesdepartementet


Protokoll
I:4
vid regeringssammanträde
2015-12-10
UD2015/11679/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/15:45).  

Riksdagen har med anledning av vårändringsbudgeten för 2015 beslutat att anslaget ska minskas med 24 miljoner kronor (prop. 2014/15:99 utg.omr. 5, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten3 615
ap.2Polismyndigheten Verksamhet utomlands (ram)3 615
Disponeras av Försvarsmakten63 077
ap.1Försvarsmakten (ram)63 077
Disponeras av Folke Bernadotteakademin19 715
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)19 715
Disponeras av Kammarkollegiet43 721
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)43 721
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet4 159
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)4 159
ap.4.1del till UD (ram)3 259
ap.4.2del till Svenska institutet i Alexandria (ram)900

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten ska användas för att ställa svensk personal till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), och Europeiska unionen (EU). Styrande för personalbidragen ska också vara att andelen kvinnor i Sveriges samlade bidrag efter hand ska öka. Vidare ska personal till chefsbefattningar och centrala tjänster prioriteras, vilket också bör förutsätta att tidigare erfarenheter från tjänst i internationella insatser anses meriterande. 

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Av medlen får ca 8,8 miljoner kronor användas för personalbidrag inom ramen för GSFP till följande insatser: 

EU:s insats i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA).

EU:s insats i Centralafrikanska Republiken (EUMAM RCA).

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande till EU-delegationer, framför allt i Ukraina och Kenya/Somalia, till stöd för genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Inriktningen av personalbidragen ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet). 

FN:s fredsbevarande insatser med flera

Försvarsmakten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och till andra insatser som specificeras nedan. Av medlen får ca 51,1 miljoner kronor användas för personalbidrag till följande av FN:s och andra organisationers insatser: 

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Mellanöstern (UNTSO).

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO).

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan (UNMOGIP).

Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea (NNSC).

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS).

Insatsnära verksamhet

Av medlen får högst 2,5 miljoner kronor användas för annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, samverkan mellan myndigheter, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet, till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. 

Försvarsmakten ska bidra till att förstärka kunskaperna i franska språket hos sådan utvald personal som avses för tjänstgöring i internationella krishanteringsinsatser där sådana kunskaper är nödvändiga. Försvarsmakten får avsätta högst 0,677 miljoner kronor för de merkostnader som denna utbildning skapar. 

Prognoser

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2015 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. 

Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober 

Försvarsmakten ska vidare redovisa:

• samarbetet med andra svenska myndigheter kring bidragen till freds-,

säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet;

• hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

ap.2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands

Anslagsposten ska användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för EU, FN och OSSE vid högkvarteret eller i fält för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska Polismyndigheten inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten på respektive insats. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli samt den 26 oktober, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Anslagsposten ska användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.4.1 del till UD

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet, Utrikesdepartemtet.

Anslagsposten får användas till att främja följande områden: fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, Europarådet, OSSE, EU samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

ap.4.2 del till Svenska institutet i Alexandria

Svenska institutet i Alexandria disponerar 900 000 kronor för sin verksamhet.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Av medlen ska 9,735 miljoner kronor användas till att främja följande verksamhetsområden:
• säkerhetssektorreformer (SSR),
• avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR),
• samordna och utveckla det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),
• internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

Fördelningen av medel bör utgå från nedan angivna riktmärken 


Indikativt belopp i tkr
Personalstöd till OSSE:s verksamhet5 485
Säkerhetssektorreformer (SSR)650
Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)500
The international Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)1 800
Internationella forskararbetsgrupper för fredbevarande operationer1 300
Totalt9 735

 

Därutöver ska   9,98 miljoner kronor av anslagsposten användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor och till kostnader relaterade till handläggning av stödet. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4 Biståndsverksamhet.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.11 000Inget0
ap.21 008Inget0
ap.3630Inget0
ap.4.1195Inget0
ap.4.20Inget0
ap.6436Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningens Internrevision
Statsrådsberedningen FCK
Justitiedepartementet PO
Justitiedepartementet SSK
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Försvarsdepartementet SI
Försvarsdepartementet MFI
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Polismyndigheten
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Svenska institutet i Alexandria