Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2015-12-17
N2015/08894/SUBT
N2015/08630/KLS (delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geografiska informationen och fastighetsinformationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Där det är relevant bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Uppdragsverksamhet

Myndighetssamverkan för att tillgodose totalförsvarets krav ska ges hög prioritet. Tjänsteexport genom tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB ska prioriteras i den mån det är förenligt med målen för övrig verksamhet.

Lantmäteriet ska redovisa omfattningen av de i 12 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet tillåtna verksamheterna.

Intäkts- och kostnadsredovisning

Lantmäteriet ska ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter.

Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande samt på geografisk information och fastighetsinformation. Av redovisningen ska även framgå omfattningen av det tillhandahållande som sker inom ramen för geodatasamverkan. Inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning ska framgå hur förvaltningsanslaget fördelas på olika verksamheter.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas fördelad på
•förrättningsverksamhet,
•uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
•pantbrevsregistrering,
•grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt
•uppdragsverksamhet.
Inom uppdragsverksamheten ska tjänsteexport respektive uppdrag för totalförsvarets myndigheter särredovisas.

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret

Lantmäteriet ska redovisa tiden från det att en detaljplan vinner laga kraft till det att den finns registrerad i fastighetsregistret. Av rapporteringen ska regionala och lokala skillnader framgå, samt de åtgärder Lantmäteriet vidtar för att säkerställa att ingen plan förblir oregistrerad.

Inspirearbetet

Lantmäteriet har bl.a. samordningsansvar och kontaktpunktsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslag 1:11 Inspire inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning rapportera vilka kostnader myndigheten haft för samordningsansvaret och kontaktpunktsansvaret och för att stödja eller bidra till andra informationsansvarigas inspirearbete.

Underlätta bredbandsutbyggnad

Lantmäteriet ska med utgångspunkt i den analys som görs i rapporten Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad och de observationer som myndigheten i övrigt gör inom förrättningsverksamheten redovisa hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad och eventuella inte tidigare identifierade problem som bedöms vara av strategisk betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari,
den 19 februari,
den 3 maj,
den 1 augusti, och
den 26 oktober.

3

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2016 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och ska avse 2015.

Fastighetsregisterkartan

Lantmäteriet ska efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta i enlighet med regeringens bedömning i prop. 2009/10:224. Övergången ska vara genomförd senast den 31 december 2017.

Förordnanden om avstående av mark

Lantmäteriet ska identifiera sådana områden som omfattas av förordnanden enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) och motsvarande förordnanden enligt äldre plan- och byggnadslagstiftning och som inte har blivit rättsligen genomförda med stöd av fastighetsbildningslagstiftningen. Lantmäteriet ska i samverkan med de kommuner som har egen lantmäterimyndighet enligt lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet informera berörda sakägare om gällande förordnanden och om den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2015 som berör de aktuella förordnandena. Informationen ska omfatta vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att trygga de rättigheter som förordnandet har avsett att tillförsäkra. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2017.

Geografisk information i 3D

Lantmäteriet ska med utgångspunkt i redovisningen av regeringsuppdraget kring kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (dnr S2013/07203/PBB) utveckla den samverkan som etablerats med offentliga geodataproducenter och användare. Lantmäteriet ska redovisa hur arbetet fortlöper i samband med myndighetens årsredovisning för 2016.

Spridning av geografisk information

Lantmäteriet ska förbereda inordnande den 1 maj 2016 av uppgiften att vara ansvarig tillståndsmyndighet för spridning av sammanställningar av geografisk information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Lantmäteriet ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Lantmäteriet ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas i myndighetens delårsrapport 2016.

Koordinatbestämda gränser

Lantmäteriet ska på en översiktlig nivå utreda förutsättningarna för ett nytt regelsystem för fastigheters gränser där i första hand koordinater bestämmer gränspunkternas läge. Utredningen ska påvisa behov av ändrad lagstiftning och tekniska frågor, till exempel frågor om vilka koordinatuppgifter som bör ges rättsverkan och vilka kvalitetskrav som behöver ställas, liksom vilka konsekvenser ett nytt regelsystem kan väntas få. Även den nytta, exempelvis avseende digitaliseringen av fastighetsbildningsprocessen, som förslaget medför ska redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Geodatastrategi

Lantmäteriet ska tillsammans med de myndigheter och organisationer som är representerade i Geodatarådet fastlägga en ny nationell geodatastrategi som bidrar till att lösa viktiga framtida samhällsutmaningar, t.ex. klimat- och miljöutmaningar, samt utvecklar innovation och konkurrenskraft hos svenska företag. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.

Effekter och konsekvenser av öppna data

Lantmäteriet ska på lämpligt sätt kartlägga vilka nyttor och kostnader som uppstår på olika nivåer, hos myndigheten och i samhället, till följd av myndighetens redan genomförda satsningar på öppna data samt den satsning som föreslås i budgetunderlaget för 2016–2018. I uppdraget ingår även att redovisa de erfarenheter av satsningar på öppna data som vunnits i de nordiska grannländerna. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Näringsdepartementet) den 30 september 2016 och slutredovisas 31 maj 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:8

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet509 781
ap.1Lantmäteriet (ram)509 781

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Lantmäteriet
ap.115 2933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2542 482
2016-02-2542 482
2016-03-2542 482
2016-04-2542 482
2016-05-2542 482
2016-06-2542 482
2016-07-2542 482
2016-08-2542 482
2016-09-2542 482
2016-10-2542 482
2016-11-2542 482
2016-12-2542 479
Summa509 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet14 249-39 000692 000692 0000-24 751
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-19 032-2 00086 00084 0002 000-19 032
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning23 201-2 00077 00085 000-8 00013 201
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa4 169-4 000163 000169 000-6 000-5 831
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation65 7128 000357 000375 000-18 00055 712
Pantbrevsregistrering5 9768 00039 00029 00010 00023 976
Summa71 68816 000396 000404 000-8 00079 688
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100280 000280 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00282 000282 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5 s. 50–54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2016 uppgå till högst 250 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till

Riksdagens civilutskott
Stadsrådsberedningen/Internrevisionen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Swedesurvey AB