Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2015-12-18
Fö2015/00120/ESL
Fö2015/01649/ESL(delvis)
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan209 705
ap.1Försvarshögskolan (ram)209 705

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget får användas för att finansiera det treåriga officersprogrammet. Vidare får anslaget finansiera forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden. Anslaget får även användas för att finansiera kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.

1. Högst 46 020 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.

2. Högst 6 450 000 kronor får användas för forskning och analysstöd för regeringens behov. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Senast den 5 september 2016 ska Försvarshögskolan till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag för budgetåret 2017.

3. Högst 2 000 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 2913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2517 475
2016-02-2517 475
2016-03-2517 475
2016-04-2517 475
2016-05-2517 475
2016-06-2517 475
2016-07-2517 475
2016-08-2517 475
2016-09-2517 475
2016-10-2517 475
2016-11-2517 475
2016-12-2517 480
Summa209 705
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Therése af Wetterstedt
Kopia till

Justitiedepartementet (SSK)
Utrikesdepartementet (SP)
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI)
Socialdepartementet (JÄM)
Finansdepartementet (BA, ESA, SFÖ)
Utbildningsdepartementet (UH)
Försvarsmakten