Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:39

2015-12-17
M2015/01251/Nm
M2015/04232/S (delvis)
M2015/04303/S (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:9 (2015) (utg.omr. 18), och 1:7 (utg.omr. 20) Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103, prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7

Avgifter till Internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet79 031
ap.6FN:s miljöprogram, UNEP (ram)32 779
ap.1Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet (ram)13 002
ap.4Internationella organisationer, kärnenergiområdet (ram)30 752
ap.5Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet (svenska kronor) (ram)2 498
Disponeras av Kemikalieinspektionen500
ap.2Internationella organisationer, Kemikalieinspektionen (ram)500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut61 500
ap.7Internationella organisationer, SMHI (ram)61 500
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten100
ap.8Internationella organisationer, Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)100

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet

Anslagsposten får användas för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.2 Internationella organisationer, Kemikalieinspektionen

Anslagsposten får användas för bidrag som betalas ut i annan valuta än svenska kronor till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

ap.4 Internationella organisationer, kärnenergiområdet

Anslagsposten får användas för Sveriges medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till IAEA:s Technical Assistance and Cooperation Fund, som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.5 Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet (svenska kronor)

Anslagsposten får användas för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer som betalas ut i svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.6 FN:s miljöprogram, UNEP

Anslagsposten får användas för Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond samt till stöd till olika aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP, som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.7 Internationella organisationer, SMHI

Anslagsposten får användas för Sveriges utgifter till de internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF, WMO, EUMETNET, EuroGOOS och IPCC samt sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat) som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

ap.8 Internationella organisationer, Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslaget får användas för den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group som betalas i annan valuta än svenska kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Avgifter till Internationella organisationer
ap.1390Inget0
ap.215Inget0
ap.4923Inget0
ap.578Inget0
ap.6980Inget0
ap.71 845Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:9 (2015) Statens va-nämnd
ap.1 (2015)ram

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:7 Avgifter till Internationella organisationer
ap.3ram
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Emelie Sjögren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kemikalieinspektionen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut