Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:40

2015-12-17
M2015/04303/S
(delvis)
Transportstyrelsen
Olai Kyrkogata 35 (besöksadress)
60173 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8 Supermiljöbilspremien
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Supermiljöbilspremien för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Supermiljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen309 000
ap.1Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)309 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny supermiljöbil.  

Bidraget regleras i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Supermiljöbilspremie
ap.1035 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Martin Larsson
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Trafikverket