Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2015-12-17
M2015/04303/S (delvis)
M2015/03681/Mm
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:11 Inspire
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Inspire för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Inspire (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet20 000
ap.1Inspire - del till Lantmäteriet (ram)20 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Inspire - del till Lantmäteriet

Anslaget får disponeras för

  • Lantmäteriets samordningsansvar, dvs. för upprättande och förvaltning av geodata.se och för sådan samordning som krävs för att uppnå målen enligt Inspiredirektivet (2007/2/EG)
  • Lantmäteriets kontaktpunktsansvar inklusive arbetet med rapportering till Europeiska kommissionen
  • Lantmäteriets utförande av informationsansvaret
  • utgifter för investeringar i informationshanteringstjänster enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
  • att Lantmäteriet ska kunna lämna bidrag och stöd för utförande av informationsansvaret avseende övriga myndigheter än Lantmäteriet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Inspire
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Lars Lennwall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Luftfartsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Transportstyrelsen