Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2015-12-17
S2015/07997/RS
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr. 2015/16:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Myndighetens bidrag till socialförsäkringsadministrationens effektivitet och rättssäkerhet

I ISF:s instruktion framgår att myndigheten har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna
rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF ska därför analysera hur myndighetens arbete under 2016 har bidragit till effektivitet och rättssäkerhet inom socialförsäkringsadministrationen. Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2016.

Jämställdhetsintegrering

ISF ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska också innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra åren 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Informationsgivning vid gränsöverskridande situationer

ISF ska granska svenska myndigheters informationsgivning vad gäller tillämpningen av nationell lagstiftning och unionslagstiftning inom socialförsäkringsområdet vid gränsöverskridande situationer. Granskningen ska framför allt avse informationsgivning gentemot enskilda individer, men också till myndigheter och arbetsgivare, både inom Sverige och i andra länder. I uppdraget ingår även att belysa de åtaganden som Sverige och svenska myndigheter har vad gäller att tillhandahålla tillräcklig och korrekt information samt att påvisa eventuella brister i dessa avseenden. I analyserna ska ISF även ta i beaktande att behovet av informationsgivning har stor betydelse i förhållande till arbetet med gränshindersfrågor. Ifall ISF skulle identifiera grupper som har mer specifika behov av information, exempelvis personer från vissa yrkeskategorier som vanligtvis arbetar i flera länder, ska detta också redovisas.

I granskningen ska ISF utgå från de kartläggningar och analyser som tidigare har genomförts på detta område, bl.a. ISF:s kartläggning och analys av tillämpningen av artikel 12 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt Pensionsmyndighetens redovisning om myndighetens informationsgivning i gränsöverskridande situationer.

Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med Socialdepartementet. I arbetet ska ISF också ha kontakt med relevanta aktörer såsom utredningen Svensk social trygghet i en internationell värld (S2014:17), Nordiska Ministerrådet och så kallade Gränstjänster (myndighetsöverskridande samarbete där man förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över olika landgränser inom Norden).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Sjukvårdande insatser och personlig assistans

Assistansersättning ska enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken inte lämnas för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I syfte att få bättre kunskap om hur bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård inom assistansersättning görs, får ISF i uppdrag att granska och analysera hur Försäkringskassan i detta hänseende tolkar regelverket, hur planeringen görs och dokumenteras samt i vilken utsträckning ansvar kan utkrävas om något går fel. Vid behov ska myndigheten lämna förslag på åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska ISF samråda med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2016.

Förenklat läkarintyg vid sjukskrivning

Försäkringskassan har infört ett förenklat läkarintyg vid sjukskrivning. Detta intyg ska användas i de fall läkaren bedömer att sjukskrivningen inte kommer blir långvarig, max 60 dagar. Syftet med läkarintyget är att förenkla intygsskrivandet för läkaren samtidigt som Försäkringskassan får hjälp med att prioritera i vilka sjukfall den enskilde bedöms ha behov av stöd för återgång i arbete. Ett förenklat läkarintyg kan dock minska Försäkringskassans möjligheter att utöva kontroll. ISF ska därför granska de åtgärder som Försäkringskassan har vidtagit i syfte att motverka eventuella negativa effekter av förändringen. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 oktober 2016.

ISF ska dessutom granska om införandet av ett förenklat läkarintyg påverkat sjukfrånvaron. ISF ska i dialog med Socialdepartementet ta fram en plan för genomförandet av denna del av granskningen. Planen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2016. När planen har inkommit, beslutar regeringen om tidpunkt för slutredovisningen.

Aktivitetsersättning

ISF ska följa upp vad som händer med de försäkrade då aktivitetsersättning upphör när de fyller 30 år; om de beviljas fortsatt ersättning från sjukförsäkringen, börjar förvärvsarbeta etc. ISF ska även granska hur prövningarna ser ut för de personer som har haft aktivitetsersättning och som beviljas sjukersättning när de fyller 30 år. Resultaten ska redovisas per kön samt uppdelat på diagnoser.

En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2017.

Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män

ISF ska analysera pensionsutfall för den totala pensionen (allmän pension, tjänstepension och privat pension) både i dag och i framtiden. Samspelet mellan den allmänna pensionen och tjänstepensionen ska belysas för att ge en sammanhållen bild av kvinnors och mäns totala pension. I redogörelsen ska även analyser av skillnader i pensionsutfall mellan olika grupper utifrån avtalsområde och inkomstnivå, avkastning på fonderade medel och förändringar över tid ingå. Redovisningen ska både göras för den totala pensionen och för inkomstpension, premiepension respektive tjänstepension var för sig.  

Tjänstepensionen utgör en allt större del av den totala pensionen och det är därför av vikt att täckningsgraden utreds. ISF ska därför analysera detta och i utredningen ska också ingå en utvärdering av effekten ifall täckningsgraden skulle ändras i framtiden.

ISF ska även analysera spridningen i pensionsutfall mellan individer. Spridning i pensionsutfall för de olika delarna i pensionssystemet påverkas av olika faktorer och dessa ska också belysas. Spridningen i pensionsutfall mellan olika grupper utifrån avtalsområde, inkomstnivå och avkastning på fonderade medel ska också analyseras.

ISF ska samråda med Pensionsmyndigheten i genomförandet av uppdraget. En delredovisning avseende spridningen i premiepension ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2017.

Delat barnbidrag

ISF ska följa upp reglerna om delat barnbidrag som infördes den 1 mars 2014 med avseende på måluppfyllelse och administrativ effektivitet. Uppdraget ska redovisas Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 9 december 2016.

Prognoser

ISF ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen under 2016:

  • 20 januari
  • 19 februari
  • 3 maj
  • 1 augusti
  • 26 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Tidigare lämnade uppdrag

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

I regleringsbrevet för 2015 fick ISF i uppdrag att utreda hur de tidsbegränsade uttagen av tjänstepensioner används samt utvärdera effekterna av tidsbegränsade uttag. En delredovisning lämnades den 30 juni 2015. Enligt regleringsbrevet ska regeringen därefter återkomma om den fortsatta redovisningen av uppdraget. En ytterligare delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016. Delredovisningen ska innehålla en belysning av skillnader i uttag mellan könen och hur uttagen påverkar pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2017. Slutredovisningen ska innehålla en analys av de långsiktiga effekterna av de tidsbegränsade uttagen för dels statens budget, dels andelen med låg ekonomisk standard. En särskild analys ska göras som belyser skillnader i uttag mellan könen och hur uttagen påverkar pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män.

Inkomstmått för ålderspension

I regleringsbrev för 2015 fick ISF i uppdrag att utvärdera inkomstmåttet som används för beräkning av inkomstindex, med redovisning senast den 26 februari 2016. Redovisningstidpunkten ändras nu och uppdraget ska istället redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 26 april 2016.

Granskning av aktivitetsförmågeutredningar (S2014/7714/SF)

31 mars 2016

Inkomstmått för ålderspension

26 april 2016

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

31 maj 2016 och 1 februari 2017

Uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och assistansersättningen (S2013/4380/FST)

15 december 2017

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen65 467
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)65 467

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.11 9643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 450
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-255 456
2016-02-255 456
2016-03-255 456
2016-04-255 456
2016-05-255 456
2016-06-255 456
2016-07-255 456
2016-08-255 456
2016-09-255 456
2016-10-255 456
2016-11-255 456
2016-12-255 451
Summa65 467
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Johanna Hjalmarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Arbetsmiljöverket
Inspektionen för vård och omsorg
Konjunkturinsitutet
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret