Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:31

2015-12-18
U2015/04997/UH
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05980/UH
Malmö högskola
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Malmö högskola
Riksdagen har beslutat om Malmö högskolas verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Malmö högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


Malmö högskola ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

I årsredovisningen ska högskolan redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola866 470
ap.1Takbelopp (ram)866 470

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola137 103
ap.3Basresurs (ram)137 103

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö högskola74 040
ap.26Tandvårdscentral (ram)74 040

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.52ram
ap.81ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)260 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2589 801
2016-02-2589 801
2016-03-2589 801
2016-04-2589 801
2016-05-2589 801
2016-06-2589 801
2016-07-2589 801
2016-08-2589 801
2016-09-2589 801
2016-10-2589 801
2016-11-2589 801
2016-12-2589 802
Summa1 077 613
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö högskola får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Malmö högskolas resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer