Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:46

2015-12-17
M2015/04303/S (delvis)
M2015/00954/Nm
M2015/03680/Nm m.fl.
Se bilaga 1
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
40439 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Havs- och vattenmyndigheten
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medelsanvändning anslag 1:2 Miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 31 mars 2016 respektive senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för åren 2015 respektive 2016.

Medelsanvändning anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 15 april 2016 respektive senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under åren 2015 respektive 2016. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:12 har gett upphov till.

Redovisa effekter av minskade resor och transporter

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Könsuppdelad statistik

Havs- och vattenmyndigheten ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

Genomförande av havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa sitt arbete under 2016 med framtagande av förslag till havsplaner enligt havsplaneringsförordningen (2015:400). Av återrapporteringen ska bl.a. framgå hur myndigheten i sitt framtagande av förslag till havsplaner arbetar med genomförande av havsplaneringsdirektivet (2014/89/EU).

Samverkan kring genetisk mångfald hos vilda växter och djur

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt ansvarsområde har samverkat med berörda myndigheter kring kartläggning och övervakning av genetisk mångfald hos vilda och domesticerade växter och djur.

Dialog om vattenkraft och fastställda mål

Havs- och vattenmyndigheten ska återrapportera genomförda insatser i fråga om en fortsatt dialog med berörda myndigheter och andra intressenter med syfte att få en ökad samsyn kring vattenkraften och de för ändamålet relevanta mål som är fastställda om förnybar energi, fiskeriförvaltning samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. I uppdraget ska även de av riksdagen fastställda kulturmiljömålen beaktas.

Bevarandemål i marint skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i den lägesrapport och i den tidsplan som myndigheten redovisade i november 2014, redovisa åtgärder som vidtagits i syfte att nå bevarandemålen i marint skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden.

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av det nya regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet och vad den förstärkta finanieringen i budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1) inneburit.

Fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för fiskerikontrollen utifrån kraven i EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken samt den nationella tillsynsplanen.

Hållbart nyttjande och hållbar förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt arbete med ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av fiskresurserna beaktat fiskerinäringens, inklusive vattenbrukets, förutsättningar och framtida utveckling, särskilt det småskaliga kustnära fisket.

Anpassning av fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillgänglig fiskeresurs.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 20 januari

- den 19 februari

- den 3 maj

- den 1 augusti

- den 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2016. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkterna. Redovisningen ska inkludera en bedömning av eventuell påverkan av GFP på utvecklingsländer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2017.

Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi

Havs- och vattenmyndigheten ska bistå i anordnandet av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8 — 9 november 2016. Myndigheten ska föreslå, planera och genomföra aktiviteter som presenterar relevanta aspekter av strategins visioner och genomförande, både i Sverige och i andra Östersjöländer. Redovisning av Havs- och vattenmyndighetens arbete ska rapporteras i myndighetens årsredovisning för år 2016.

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt

Havs- och vattenmyndigheten ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat. I det fall myndigheten bedömer att så är fallet ska myndigheten vidare värdera om bevarandevärdena är sådana att områden är lämpliga att rapportera som Marine Protected Areas (MPA) till Ospar och Helcom. Myndigheten ska även redovisa ett förslag till process för fortsatt arbete med bevarandeåtgärder i relevanta områden, inklusive en bedömning av ekonomiska konsekvenser. I genomförandet av uppdraget ska hänsyn tas till den pågående processen mellan Sverige och Danmark om skydd av torsken i Kattegatt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 oktober 2016.

China Europe Water Platform (CEWP)

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Plattform (CEWP) under nuvarande programperiod t.o.m. 2017. Uppdraget inkluderar en redovisning av hur arbetet har bedrivits samt erfarenheter och resultat av CEWP-plattformen. Uppdraget ska redovisas till Miljö och energidepartementet senast den 31 mars 2018.

Strategi för Havs- och vattenmyndighetens arbete med 3R-frågor

Havs- och vattenmyndigheten, ska i enlighet med regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen och tillsammans med Jordbruksverkets komptenscentrum för 3R-frågor, upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Redovisning av Havs- och vattenmyndighetens arbete ska rapporteras i myndighetens årsredovisning för år 2016.

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs och vattenmyndigheten ska efter diskussion med Statens jordbruksverk och länsstyrelserna och i dialog med berörda aktörer ta fram en strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas så att den blir en integrerad del i uppfyllandet av målen i havs- och vattenförvaltningen. Även kostnadseffektiviteten ska beaktas. Redovisning av Havs- och vattenmyndighetens arbete med strategin ska rapporteras i myndighetens årsredovisning för år 2016.

Organisation för god datatillgänglighet

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå en organisation och system för att säkerställa god datatillgänglighet för yt- och grundvattendata från provtagning och mätning utförd inom den samordnade recipientkontrollen av verksamhetsutövare och som är av vikt för exempelvis de svenska miljökvalitetsmålen, för yt- och grundvattenförvaltningen och för internationell rapportering samt förslag på hur dataförvaltningen ska finansieras. Uppdraget innebär bland annat att arbeta fram och tydliggöra samverkansformer, ansvarsfördelning, utvecklingsmöjligheter och bristanalys för de aktörer och system som omfattas av datahanteringen för data som levereras från verksamhetsutövarna. Förslaget ska beakta verksamhetsutövarnas administrativa börda.

Uppdraget ska utföras i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens jordbruksverk, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket och SMHI. Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna ska ges tillfälle att yttra sig.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö och energidepartementet) senast den 1 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten751 565
ap.2Havs- och vattenmiljöer (ram)751 565

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Havs- och vattenmiljöer

1. Anslagsposten får användas för utgifter för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslagsposten får användas för statsbidrag, medfinansiering av EU-medel, medlemsskap i internationella organisationer samt för utvärdering av ovan angivna insatser och åtgärder.

2. Anslagsposten får användas för arbete enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).

3. Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

4. Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården.

5. Anslagsposten får användas enligt bestämmelserna i havsplaneringsförordningen (2015:400).

6. Högst 154 800 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 116 800 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som använts tidigare. Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:

- högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter

- högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och

- högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

7. Högst 75 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för deras administration av bidraget.

8. 5 000 000 kronor ska utbetalas till Göteborgs universitet för Havsmiljöinstitutet.

9. Högst 10 000 000 kronor får användas för utveckling av selektiva redskap i syfte att underlätta genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

10. Högst 7 000 000 kronor får användas för avancerad rening av avloppsvatten.

11. Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella fiskesekretariatet (FISH). Medlen betalas ut mot rekvisition. 

1:17

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten225 266
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)225 266

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsutgifter.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.20Inget0
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.16 7583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.2300 000110 00085 000105 0002020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2518 772
2016-02-2518 772
2016-03-2518 772
2016-04-2518 772
2016-05-2518 772
2016-06-2518 772
2016-07-2518 772
2016-08-2518 772
2016-09-2518 772
2016-10-2518 772
2016-11-2518 772
2016-12-2518 774
Summa225 266
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.006 5006 50000
Uppdragsverksamhet
Avgifter enligt avgiftsförordningen §4 m.m.003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714002750275275
Övrig offentligrättslig verksamhet2552002502525
Övriga inkomster av statens verksamhet2811002000200200
Summa005000500500
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För sådan verksamhet som kräver medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Mattis Loberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/USTYR
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/ESA, SFÖ, BA
Utbildningsdepartementet/FORS, UH
Näringsdepartementet/PUB, SUN, SK, JM, MRT, SUBT, FJR
Kulturdepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Kustbevakningen
Linnéuniversitetet
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens tjänstepensionsverk
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Umeå universitet
Verket för innovationssystem

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:46, 2015-12-17

Diarienummerförteckning

M2015/04303/S (delvis)
M2015/00954/Nm
M2015/03680/Nm
M2015/03694/Nm