Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2015-12-17
S2015/07958/RS
S2015/07998/RS
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 11, bet. 2015/16:SfU2, rskr. 2015/16:80, prop. 2015/16:1 utg.omr. 12, bet. 2015/16:SfU3, rskr. 2015/16:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål om pensionsinformation

Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna. Kunskapen om livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå:

 • en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt
 • en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män.

Mål om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter

Pensionsmyndigheten ska stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män. Av redovisningen ska framgå hur de extra medel som tillförs myndigheten för åren 2014—2017 hittills har använts.

Mål om bostadstillägg och återkravsärenden

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning samt öka kvaliteten i handläggningen av ärenden om bostadstillägg till kvinnor och män samt återkravsärenden.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för kvinnor och män samt genomförda insatser för att nå målet inklusive hanteringen av tillsvidarebeslut.

Mål om mörkertal inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten ska verka för att kvinnor och män som är berättigade till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd men inte har kunskap om förmånerna får ökad kunskap om dem.

Återrapportering

Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen för kvinnor och män och genomförda insatser för att nå målet.

2

Organisationsstyrning

Min Pension och Försäkringsfullmaktsnoden

Pensionsmyndigheten ska samarbeta med och kan bidra till de finansiella förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Min Pension i Sverige AB samt Fullmaktskollen i Sverige AB.  

Minskade utsläpp från resor och transporter

Pensionsmyndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Hållbar utveckling i premiepensionssystemet

Pensionsmyndigheten ska analysera vilka möjligheter myndigheten har att verka för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling med utgångspunkt i premiepensionssystemet. Redovisningen av analysen bör även innehålla en handlingsplan för fortsatta insatser inom området och ange prioriteringar. Identifierade faktorer som försvårar möjligheten att bidra till målet bör redovisas. Myndigheten bör i sitt arbete med uppdraget rådgöra med Konsumentverket och Finansinspektionen samt även med andra i sammanhanget relevanta myndigheter eller organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 december 2016.

Jämförelse av avgifter på Fondtorget

Pensionsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtar för att öka transparensen kring förvaltningsavgifterna för premiepensionsfonderna på Fondtorget, mot bakgrund av de förslag som lämnas i rapporten Jämförelse av avgifter på fondtorget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 maj 2016. 

Ökad kunskap om tjänstepensionerna

Pensionsmyndigheten ska verka för en ökad kunskap om hur sparande och utbetalning ser ut i tjänstepensionssystemen. Detta inbegriper förutom belopp bland annat vilken typ av tjänstepension det handlar om, hur många kvinnor och män som täcks av tjänstepension och gör det under hela förvärvslivet och hur täckningsgraden ser ut för olika grupper. Därutöver ska Pensionsmyndigheten redovisa vilka hinder som finns för myndigheten att erhålla den information som behövs för att göra dessa analyser och lämna förslag på åtgärder. I uppdraget ska Pensionsmyndigheten samråda med Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. En delredovisning av uppdraget och en plan för det fortsatta arbetet ska lämnas senast den 1 oktober 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2017.

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2017

Enligt proposition En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna  (2014/15:125, bet. 2015/16:SfU6, rskr. 2015/16:32) ska inkomstindex beräknas på nytt sätt från och med 2017. Vid övergången till nytt inkomstindex ska den faktiska snittinkomsten för 2015 vara utgångspunkt för den nya tillväxtbanan. Av administrativa skäl är det inte möjligt att invänta det faktiska utfallet för år 2015 när inkomstindex för 2017 ska fastställas. Inkomstindex för 2017 måste därför baseras på en prognos av snittinkomsten för år 2015 och för att kunna göra en så bra prognos som möjligt ska indexberäkningen, som normalt görs i augusti, senareläggas införandeåret.

Enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (dnr.  2010/9064/SF) ska uppgifter om inkomstindex och inkomstbasbelopp lämnas senast den 10 augusti året före det år de ska gälla. Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som gäller inför det år då nya regler ska tillämpas ska Pensionsmyndigheten redovisa förslag på inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2017 senast den 1 oktober 2016. Pensionsmyndigheten ska i samband med redovisning av förslaget utförligt redovisa det underlag och de antaganden och beräkningar som ligger till grund för förslaget till inkomstindex. 

Vid beräkningen av inkomstindex för 2018 ska Pensionsmyndigheten åter redovisa inkomstindex och inkomstbasbelopp senast den 10 augusti enligt regeringens beslut från den 16 december 2010 (dnr. S2010/9064/SF).

Förslag gällande balanstal och balansindex ska lämnas vid samma tidpunkt som förslagen om inkomstindex och inkomstbasbelopp.

Underhållstöd och efterlevandestöd för nyanlända barn

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska tillsammans kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får underhållstöd respektive efterlevandestöd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kartlägga och analysera vilka överväganden som görs av respektive myndighet om huruvida barnet ska beviljas efterlevandestöd (barnpension) eller underhållsstöd. Myndigheterna ska utifrån analysen av den nuvarande tillämpningen samråda kring vilka åtgärder som kan behöva vidtas och vid behov lämna förslag till sådana åtgärder. Myndigheterna ska gemensamt redovisa kartläggningen och förslag på eventuella åtgärder till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 maj 2016.

Äldreförsörjningsstödets utveckling över tid

Pensionsmyndigheten ska analysera hur behovet av äldreförsörjningsstöd bedöms utvecklas under de närmaste 10 åren. Analysen ska visa hur antal, kostnader och medelbelopp bedöms utvecklas för kvinnor och män. En analys av hur utvecklingen av ÄFS påverkar andelen med låg ekonomisk standard ska även göras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 maj 2016.

Nationella minoriteter

Pensionsmyndigheten ska fortsätta att utveckla dialogen med de fem nationella minoriteterna för att stärka inflytande i enlighet med 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pensionsmyndigheten ska redovisa uppdraget inklusive genomförda och planerade åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas inflytande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) senast den 10 februari 2017.

Övrig återrapportering

Åtgärder för att informera om val inom pensionssystmet

Pensionsmyndigheten ska redovisa resultat och status för de åtgärder som myndigheten vidtagit för att klargöra vilka val som finns inom pensionssystemet samt underlätta för såväl sparare som pensionärer att få en samlad och tydlig bild över vilka olika val som finns inom pensionssystemet som helhet, när de olika valen kan göras och vad valen innebär för den enskildes sparande och pension. Uppdraget redovisas i en delrapport senast den 27 maj 2016. Slutredovisning lämnas senast den 15 december 2016.

Samverkan med Finansinspektionen och Konsumentverket

Pensionsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Konsumentverket för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Pensionsmyndigheten ska bl.a. redovisa hur myndigheten bidrar till Finansinspektionens arbete med att informera om samt initiera privatekonomisk utbildning. Uppdraget redovisas i årsredovisningen för 2016.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statens budget. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas:

 • 20 januari
 • 19 februari
 • 3 maj
 • 1 augusti
 • 26 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2015 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (endast den 20 januari),
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 20 januari),
 • prognoser för 2016 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av statens budget, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2017–2020, 
 • prognoser för balanstalet för 2017–2020,
 • prognoser för inkomstindex för 2017–2020,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 3 maj),
 • genomsnittlig inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt antal år i arbete med pensionsrätt (redovisas endast den 3 maj),
 • uppgifter om typfallsmått i enlighet med tidigare redovisning (redovisas endast den 3 maj)
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 7 kap. 4 § budgetlagen (2011:203) och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203).

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Bostadstillägg - övergången till beslut som gäller tills vidare

Regleringsbrev2015

28 februari 2016

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev2015

Årligen i ÅR och 22 februari 2018

Nationella minoriteter

Regleringsbrev2015

1 februari 2016

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten14 343 700
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)14 343 700

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget får användas för utgifter för garantipension till ålderspension samt särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten11 915 900
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)11 915 900

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten8 499 300
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)8 499 300

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslaget får användas för utgifter för bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg till pensionärer enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten897 300
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)897 300

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslaget får användas för utgifter för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten528 050
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)528 050

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Anslaget får användas för Pensionsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska därför betala totalt 38 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten1 013 800
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)1 013 800

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslaget får användas för utgifter för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten7 237 862
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)7 237 862

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslaget får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om       7 237 862 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 361 645 516 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2717 185Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2595 795Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2424 965Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.244 865Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.115 8423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.160 828Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)272 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)832 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)8 000 000
- varav SPECIAL8 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 7 kap. 4 § betgetlagen avser 619 977 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemen

Övriga kreditramar

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2544 004
2016-02-2544 004
2016-03-2544 004
2016-04-2544 004
2016-05-2544 004
2016-06-2544 004
2016-07-2544 004
2016-08-2544 004
2016-09-2544 004
2016-10-2544 004
2016-11-2544 004
2016-12-2544 006
Summa528 050
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna244 380-185 845457 591482 624-25 03333 502
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-801 187178 494498 856303 130195 726-426 967
Administration för fondinformation/fondförvaltare003 0003 00000
Administrativ service002 0002 00000
Administration av Frivillig pension och Sjömanspension002 0382 03800
Administration av statlig fordran0030030000
Summa-556 807-7 351963 785793 092170 693-393 465
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Ersättning för administration av ålderspension från Första - Fjärde AP-fonderna. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Ersättning för administration av ålderspension från premiepensionssystemet. Ersättningen bestäms av regeringen och dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten. Pensionsmyndigheten får besluta om avgifterna upp till full kostnadstäckning.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning samt besluta om avgifternas storlek.

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten. Myndigheten får ta ut avgifter för verksamheten upp till full kostnadstäckning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton för administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Årsredovisning
Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen, vilken ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

Delårsrapport
Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Eva Stina Lönngren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/Disk
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Konsumentverket
Finansinspektionen
Sametinget
Länsstyrelsen i Stockholm
Sjunde AP-fonden
Sveriges Kommuner och Landsting
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv