Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2015-12-17
M2015/04253/S
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket inom utgiftsområde 21 Energi för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 21, bet. 2015/16:NU3, rskr.2015/16:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:5

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet102 900
ap.1Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket (ram)102 900

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63). Kammarkollegiet ska även utbetala ersättning från anslaget i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

Kammarkollegiet ska sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen ska lämnas framgår av avtalen och dess bilagor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.110 290Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Daniel Waluszewski
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/S
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret