Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen40 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)40 000
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 028 893
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 028 893

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 30 000 000 kronor under 2016 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2016 i enlighet med förordningen (2015:552) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet får använda 12 000 000 kronor under 2016 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 april 2009 (dnr S2006/9394/FS) angående uppdrag att inrätta tjänster för forskning för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Regeringen beslutar att avsätta 845 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:29 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08176/FS) angående stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 20 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut från den 29 september 2011 (dnr S2011/8471/FS) som avser utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012–2016. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Sametinget får använda 350 000 kronor under 2016 för att genomföra en kunskapssammanställning avseende psykosocial ohälsa hos det samiska folket i Sverige. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 8 oktober 2015 (dnr S2015/6414/FS). Medlen ska användas under 2016 för en förstudie för att möta ohälsan hos nyanlända och asylsökande. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:27 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08162/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2016 för att utveckla former för att långsiktigt samordna landstingens kunskapsstöd. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

8 000 000 kronor har tilldelats Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik.

10 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten för att bygga upp och samordna arbetet med styrning med kunskap på området psykisk hälsa på nationell nivå, med beaktande av närliggande områden bl.a. alkohol-, narkotika-, dopings- och tobaksområdet (ANDT) samt kost och fysisk aktivitet.

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten för att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från 28 maj 2015 (dnr S2015/3986/FS).

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 Bidrag till psykiatri
1:8 ap.41:8 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.218 45010 1508 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Åsa Elffors
Likalydande till

Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet
Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sametinget
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Kommuner och Landsting
Nationell samverkan för psykisk hälsa