Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2015-12-17
S2015/08135/RS(delvis)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari

den 19 februari

den 3 maj

den 1 augusti

den 26 oktober

Mål

TLV ska utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att läkemedel är kostnadseffektiva under hela livscykeln.

TLV ska när så är lämpligt med beaktande av myndighetens ansvarsområden främja innovation genom att främja användning av nya, innovativa och kostnadseffektiva läkemedel.

Återrapporteringskrav

TLV ska redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit för att nå målen.

Statlig styrning med kunskap

TLV ska återrapportera hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. TLV ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

TLV ska fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter som bedrivs i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2013/7195/FS). I det ingår att redovisa en plan för hur urvalet av produkter ska ske samt vilka urvalskriterier som ligger till grund för urvalet samt en juridisk analys av vilka konsekvenser unionsrätten samt förvaltningslagens bestämmelser kring beslut och beslutens överklagbarhet har på verksamheten. TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska delrapporteras  till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2016. Uppdraget ska slutrapporteras tilll Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2016. TLV får för uppdragets genomförande använda 6 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende TLV.

2. Fortsatt verksamhet med hälsoekonomiska bedömingar av läkemedel som används inom slutenvården

TLV ska fortsätta verksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården, s.k. rekvisitionsläkemedel, i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2010/8066/FS). TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i TLV:s årsredovisning.  

3. Uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen (dnr S2013/6192/FS) i syfte att säkerställa att priserna sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna besparingen. Vidare ska TLV redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår också att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder.

Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2016. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2016.

4. Analys av marknaden för biosimilarer

TLV ska analysera utvecklingen av marknaden för biologiska läkemedel där det finns konkurrens av biosimilarer samt redovisa på vilket sätt en effektiv priskonkurrens kan stimuleras. Arbetet ska inkludera en redovisning av det arbete som sker i landstingen kring användandet av biosimilarer och en internationell utblick, med särskilt fokus på de nordiska länderna, för att skapa förståelse för hur andra länder har skapat effektiv priskonkurrens på marknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2016.

 

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV ska i enlighet med tidigare regeringsbeslut (S2015/3800/FS) säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2016.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket139 203
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)139 203

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.14 1763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2511 600
2016-02-2511 600
2016-03-2511 600
2016-04-2511 600
2016-05-2511 600
2016-06-2511 600
2016-07-2511 600
2016-08-2511 600
2016-09-2511 600
2016-10-2511 600
2016-11-2511 600
2016-12-2511 603
Summa139 203
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Caroline Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting