Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
13

2015-12-17
A2015/03276/ARM A2015/03257/SV (delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 14, bet. 2105/16:AU2, rskr. 2015/16:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 20 januari 2016

- 19 februari 2016

- 3 maj 2016

- 1 augusti 2016

- 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 13 maj 2016 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet
- Antal anmälda arbetsolyckor
- Antal anmälda arbetssjukdomar
- Anställda och ohälsa, upplevda besvär.

Återrapportering regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 12 maj 2017 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetarförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2016.

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

 1. Antal regionala skyddsombud
 2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
 3. Antal besökta arbetsställen
 4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
 5. Rådgivning per telefon och e-post
 6. Utbildning internt
 7. Utbildning externt
 8. Utbildningskostnad
 9. Totalkostnad och bidrag.

Förvaltning av registret för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) innehållande:
- Antal anmälda utstationerade arbetstagare
- Antal utländska företag som gjort anmälningar till registret
- I vilka länder arbetsgivarna har sitt säte eller hemvist
- Antal anmälda utstationeringar
- Beträffande vilka branscher eller tjänster utstationeringar har anmälts
- Översiktlig beskrivning av den geografiska fördelningen i Sverige
- Antal inspektioner som genomförts avseende anmälningar till registret av kontaktperson och utstationering av arbetstagare
- En analys av resultatet från utförda inspektioner avseende utstationering.

Särskilda förebyggande insatser inom kvinnodominerat arbete

Arbetsmiljöverket ska under 2016 vidareutveckla det arbete som initierades 2011 angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Insatserna ska i första hand riktas till kvinnodominerat arbete och ska användas för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda inom dessa sektorer, både kvinnor och män. Insatserna bör riktas mot yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen för 2016 slutredovisa uppdraget.

För uppdraget får Arbetsmiljöverket disponera högst 15 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 2.

Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av utvecklingen när det gäller den nationella funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Arbetet med den närmare utformningen av funktionen bör fortsätta för att successivt ge genomslag i myndighetens kunskapsförmedlande verksamhet. Som en del i detta arbete bör myndigheten fortsätta sitt arbete med att utveckla former för tillgängligheten och nyttiggörandet av den kunskap som redan finns eller under året tas fram av myndigheten i form av kunskapssammanställningar och statistik.

Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten

Arbetsmiljöverket ska fördela särskilda medel till uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten, med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv. Fördelningen ska främst utgå från inkomna underlag i och med de tidigare projektplaneringsbidragen enligt ändringsbrev för budgetåret 2015.

Arbetsmiljöverket får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2016 och fatta beslut om högst 8 000 000 kronor för 2017 och 2018. Finansiering sker från utgiftsområde 14, anslag 2:5 Arbetslivspolitik, anslagspost 2 till Arbetsmiljöverkets disposition. Arbetsmiljöverket ska redovisa hur medlen fördelats i en rapport som ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Arbetsmiljöverket ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, särskilt beakta den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket698 411
ap.1Förvaltningskostnader (ram)586 824
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)111 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 110 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.117 3213 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.220 00020 000002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)58 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)58 682
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2548 902
2016-02-2548 902
2016-03-2548 902
2016-04-2548 902
2016-05-2548 902
2016-06-2548 902
2016-07-2548 902
2016-08-2548 902
2016-09-2548 902
2016-10-2548 902
2016-11-2548 902
2016-12-2548 902
Summa586 824
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Hannes Kantelius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/Jäm
Näringsdepartementet/ENT1
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Konkurrensverket
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tillväxtverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Rikspolisstyrelsen
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)