Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2015-12-18
UD2015/11557/PLAN (delvis)
UD2015/12080/USTYR (delvis)
UD2015/12408/EC
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 (utg.omr. 05), och 1:1 (utg.omr. 07)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet och anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99, prop. 2015/16:1 utg.omr. 5, bet. 2015/16:UU1, rskr. 2015/16:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 400
ap.7Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet (ram)3 400

Villkor för anslag 1:11

ap.7 Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen avser insatser i eller i nära anslutning till Östersjöområdet bl.a. insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet55 000
ap.18Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag (ram)40 000
ap.19Swedpartnership: Administrationskostnader (ram)5 000
ap.24Swedfund: Teknisk assistans (ram)10 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag

De anslagna medlen får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund efter att Swedfund har fattat beslut om stöd. Eventuella outnyttjade medel ska återbetalas från Swedfund till Kammarkollegiet.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av tilldelade medel får 7 500 000 användas först efter beslut av regeringen.

ap.19 Swedpartnership: Administrationskostnader

De anslagna medlen får användas för Swedfunds administrationskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund. Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

Av tilldelade medel får 750 000 användas först efter beslut av regeringen.

ap.24 Swedfund: Teknisk assistans

Medlen skall användas primärt för att stärka Swedfunds arbete med jämställdhet och miljö- och klimat.

Swedfunds styrelse har antagit riktlinjer för medel för teknisk assistans. De anslagna medlen får användas i enlighet med angivna riktlinjer. Swedfund skall i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund.

Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.240Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.71 5001 000002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IH, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet BA
Näringsdepartementet ENT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Swedfund International AB
Sveriges export- och investeringsråd