Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2015-12-18
N2015/08957/KF
N2015/08707/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet327 453
ap.1Bidrag till företagsutveckling och innovation (ram)327 453

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Almi Företagspartner AB. Av tilldelade medel får 48 000 000 kronor betalas ut först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation
ap.19 824Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/IF, KLS och SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi och lön
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Almi Företagspartner AB