Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:44

2015-12-18
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05993/F
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa för de fem senaste åren

– antal inkomna och avgjorda ärenden, fördelade på överklagade och överlämnade ärenden och genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa

– nämndens kostnader fördelade på dess verksamheter,

– genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan, och

– antal sammanträden inom nämnden.

Verksamhet i expertgruppen för oredlighet i forskning

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

– antal inkomna ärenden och antal yttranden,

– handläggningstid per ärende,

– antal sammanträden inom expertgruppen för oredlighet, och

– en sammanfattning av gjorda iakttagelser.

Verksamhet avseende tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa 

– tillsynens omfattning och inriktning samt antalet beslut, och

– antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som har initierats av nämnden.

Centrala etikprövningsnämnden ska också särskilt redovisa

– hur tillsynsarbetet har bedrivits, och

– en sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. 

Centrala etikprövningsnämndens återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Prognoser

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Jämställdhet

Centrala etikprövningsnämnden ska i sin verksamhet tillgodose att män och kvinnor som ansöker om etikprövning får en likvärdig behandling.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden7 227
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 120
ap.2Oredlighet i forskning (ram)3 107

Villkor för anslag 3:11

ap.2 Oredlighet i forskning

Medlen under anslagsposten ska finansiera den verksamhet som expertgruppen för oredlighet i forskning ansvarar för.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:11 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11243 %0
ap.2933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)610
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25602
2016-02-25602
2016-03-25602
2016-04-25602
2016-05-25602
2016-06-25602
2016-07-25602
2016-08-25602
2016-09-25602
2016-10-25602
2016-11-25602
2016-12-25605
Summa7 227
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
3:11 ap.2Oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet