Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2015-12-17
UD2015/12080/USTYR (delvis)
UD2015/18874/FIM (delvis)
UD2015/12273/FIM
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99, prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

2.1 Tillkommande uppgifter i enlighet med direktiv 2014/54/EU

I budgetpropositionen för 2016 har Kommerskollegium tillförts 250 000 kronor för vissa tillkommande arbetsuppgifter i enlighet med direktiv 2014/54/EU. Kollegiet ska ha beredskap för att från och med maj 2016 – i enlighet med kommande regeringsbeslut – fullgöra vissa uppgifter enligt direktivet.

3

Uppdrag

3.1 Regeringens exportstrategi - Handelshinderkartläggning

Kommerskollegium ska inom ramen för sin skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi.

Som ett led i regeringens exportstrategi ska Kommerskollegium genomföra en kartläggning av de viktigaste hindren som svenska exporterande och importerande företag upplever i sina handelsförbindelser inom den inre marknaden och med övriga världen. Redovisningen av hindren ska vara nedbruten på bransch/sektor, företagsstorlek och typ av hinder inom och utom EU. I de fall som hindren går att hänföra till enskilda länder ska redovisningen innehålla detta. Kartläggningen bör även fånga upp sådana upplevda hinder som inte vanligtvis definieras som handelshinder. I syfte att säkerställa kontinuitet och möjlighet att bedöma om framsteg görs i handelshinderarbetet ska likvärdiga kartläggningar kunna göras i framtiden. Detta ska beaktas i utformningen av kartläggningen som görs 2016.

Handelshinderkartläggningen ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2016. För kartläggningens genomförande får Kommerskollegium använda        1 200 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet, anslagsposten 7 Till regeringens disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Villkor för rekvisition, återbetalning och redovisning av medlen framgår av regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:3.

3.2 Handelns koppling till sysselsättning

Kommerskollegium ska under året analysera hur handeln är kopplad till den svenska sysselsättningen, och på beställning från Utrikesdepartementet leverera underlag om detta, såväl totalt som fördelat efter relevanta sektorer.

3.3 Handelns utveckling

Kommerskollegium ska fortsätta med sin uppgift att bevaka och analysera utvecklingen av handeln, både på EU:s inre marknad och globalt. Under året ska kollegiet särskilt följa och analysera kopplingen mellan handel och hållbarhet, främst arbetsvillkor och rättvis handel samt åtgärder kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030) och FN:s ramkonvention om klimatförändringar/det tjugoförsta partsmötet under klimatkonventionen (UNFCCC/COP21).

Kommerskollegium ska även bistå Regeringskansliet med analysstöd inom områdena elektronisk handel och dataflöden samt kring standardisering.

3.4 Det multilaterala systemets framtid

Kommerskollegium ska under året bistå Regeringskansliet i uppföljningen av beslut från Världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Nairobi. Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med analys och underlag i plurilaterala förhandlingar.

3.5 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kommerskollegium ska löpande och genom basutredningar arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal. Kollegiet ska även analysera och ta fram underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med investeringsfrågor och framtida EU-avtal på investeringsområdet (inklusive skydd och marknadstillträde). Förhandlingarna med USA inom ramen för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) ska prioriteras.

Kommerskollegium ska systematiskt och samlat informera om hur svenska företag kan dra nytta av nya frihandelsavtal. Kollegiet ska även analysera hur svenska företag använder sig av existerande frihandelsavtal.

3.6 Handelspolitiska skyddsåtgärder

Kommerskollegium ska yttra sig, utan särskild beställning, i enskilda ärenden om handelspolitiska skyddsåtgärder och bistå Regeringskansliet i möten om dessa frågor. Särskild vikt ska läggas vid arbetet med de ändringar av EU:s antidumpningsförordning som krävs för att förordningen ska vara förenlig med WTO:s regelverk i förhållande till samtliga dess medlemmar.

3.7 Principen om ömsesidigt erkännande i förhållande till tjänster

Med utgångspunkt i den förnyade diskussionen på EU-nivå, bl.a. genom förslagen i inremarknadsstrategin för varor och tjänster, ska Kommerskollegium, utifrån EU-rätten, analysera grunderna och förutsättningarna för samt kartlägga principen om ömsesidigt erkännande i förhållande till tjänstesektorn. Av intresse i detta sammanhang är att belysa tillämpningen i förhållande till såväl det tillfälliga tjänstetillhandahållandet som den fria etableringsrätten.

En delredovisning av befintlig rättspraxis och doktrin på området ska göras senast den 27 maj 2016. Uppdraget i sin helhet ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 28 oktober 2016.

3.8 Den feministiska utrikespolitiken

Kommerskollegium ska inom ramen för sin skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, när så är påkallat, bidra till att utveckla regeringens feministiska utrikespolitik. Som ett led i utvecklandet ska kollegiet i samråd med Regeringskansliet ta fram analyser och underlag inom det handelspolitiska området.

3.9 Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2016

Kommerskollegium har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium84 957
ap.1Kommerskollegium (ram)84 957

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 550 000 kronor, varav   4 200 000 kronor avser Tillväxtverket och 350 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 550 000 kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium13 500
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)13 500

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden samt för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Av medlen får högst 5 000 000 kronor användas för att bedriva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden.

Medlen ska användas i enlighet med handelsrelaterade delar av gällande strategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, eller motsvarande tematisk strategi. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 5493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 855
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 205
2016-02-258 205
2016-03-258 205
2016-04-258 205
2016-05-258 205
2016-06-258 205
2016-07-258 205
2016-08-258 205
2016-09-258 205
2016-10-258 205
2016-11-258 205
2016-12-258 202
Summa98 457
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Jonas Wester
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet, BA, OFA/KO
Miljö- och energidepartementet, MM
Näringsdepartementet, HT/FF, EUI, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Sveriges export- och investeringsråd