Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2015-12-18
Fi2015/05652/RS (delvis)
Statens servicecenter
FE 15 2
801 27 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har beslutat om Statens servicecenters verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens servicecenter och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska

 • bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen,
 • verka för att minst 50 procent av antalet anställda i staten omfattas av myndighetens tjänster vid utgången av 2017,
 • med hög effektivitet och kvalitet ansluta de myndigheter som omfattas av förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster, och
 • verka för att ingå överenskommelser med minst sex myndigheter om anslutning till de ekonomiadministrativa tjänsterna. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målen. Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • vidtagna och planerade åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten och utförda tjänster,
 • kostnadseffektivitet, kvalitet och service i utförda tjänster, på ett sätt som möjliggör jämförelser över tid och där resultatet kommenteras, och
 • hur anslutna myndigheter, uppdelade efter myndighetsstorlek, bedömer Statens servicecenters tjänster, indelade i de olika tjänsteområdena, med avseende på kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Myndigheten ska även redovisa:

 • en bedömning av hur avgiftsnivån för de lönerelaterade tjänsterna kommer att utvecklas efter det att lönesystemet Palasso inte längre är i drift och redogöra för riskfaktorer som kan påverka avgiftsnivån och hur eventuella risker ska hanteras,   
 • en bedömning av anslutningstakten, aggregerat för alla tjänsteområden och uppdelat per tjänsteområde för åren 2016–2018, mätt i antal statsanställda och antal myndigheter, och    
 • en prognos för verksamhetens kostnader och intäkter för åren 2016–2030, dels för hela verksamheten, dels indelat i lönerelaterade tjänster och övriga tjänster. Statens servicecenter ska redogöra för hur prognosen förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans år 2030 och att under 2017 på årsbasis nå ett balanserat resultat. Vidare ska eventuella riskfaktorer som kan påverka verksamheten och dess finansiella resultat redovisas.
 • Redovisningarna ska lämnas även i delårsrapporten.

 

3

Uppdrag

Administrativa kostnader för små myndigheter

Myndigheten ska identifiera åtgärder som kan minska de administrativa kostnaderna i samband med användningen av Statens servicecenters tjänster för myndigheter med färre än 100 anställda. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2016 till regeringen (Finansdepartementet).

Uppdaterad anslutningsplan

Myndigheten ska med utgångspunkt i den tentativa plan för anslutning av myndigheter till de lönerelaterade tjänsterna som under 2015 utarbetats och redovisats till Regeringskansliet redovisa vilka myndigheter som planeras att anslutas 2017 och 2018. En redovisning ska lämnas senast den 15 mars 2016 till regeringen (Finansdepartementet).  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:18

Statens servicecenter (Ramanslag)

Disponeras av Statens servicecenter3 000
ap.1Statens servicecenter (ram)3 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Statens servicecenter

Anslagsposten får användas för Statens servicecenters utgifter för särskilda utvecklingsprojekt innefattande bl.a. utlokalisering av myndighetsfunktioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:18 Statens servicecenter
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-169 199-17 400350 699355 498-4 799-191 398
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha sin ekonomi i balans senast 2030.

Myndigheten ska senast under 2017 på årsbasis nå ett balanserat resultat.  

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Karina Aldén
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA, ESA och SSA
Utbildningsdepartementet/BS
Miljö- och energidepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/LS
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret