Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2015-12-18
Fi2015/04810/ESA
Fi2015/05652/RS (delvis)
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsgivarverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Arbetsgivarverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa medlemmarnas samlade bedömning av verkets verksamhet.

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.

Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket ska inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket ska redovisa en specificerad sammanställning av nedlagd arbetstid, direkta kostnader och intäkter för de stabsuppgifter som verket utför.

3

Uppdrag

Jämförelse av förhandlingsresultat

Arbetsgivarverket ska i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.

Rapportering av avtal

Arbetsgivarverket ska löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen ska ske genom att en kopia av aktuellt avtal skickas till regeringen (Finansdepartementet) snarast efter justering. Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund och kostnader samt med en konsekvensbeskrivning.

Åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket ska rapportera vilka åtgärder som vidtas på det statliga avtalsområdet i syfte att öka andelen kvinnor på ledande befattningar, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, verka för en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro samt öka andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2016 rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten utvecklas.

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2016, i särskild ordning, redovisa antalet kvinnor och män samt lönenivåer i respektive grupperingsnivå i BESTA-klassificeringen för staten totalt och per Cofoggrupp.

Utveckling av anmälda arbetsskador

Arbetsgivarverket ska senast den 30 juni 2016 redovisa utvecklingen av anmälda arbetsskador enligt det statliga personskadeavtalet 
(PSA). Utvecklingen ska redovisas för staten totalt och var merparten av arbetsskadorna uppstått. Utvecklingen ska om möjligt fördelas på kvinnor och män och enligt de åldersintervaller som gäller för kompetensförsörjningsstatistiken. 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 043
ap.2Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet) (ram)2 043
Disponeras av Kammarkollegiet400
ap.4Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK (ram)400

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor (Finansdepartementet)

Anslagsposten får användas för utgifter för statliga arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverket utfört åt regeringen eller Regeringskansliet och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom

– medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,

– medlemsavgiften för Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

– uppdrag åt Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet,

– utgivning av Arbetsgivarverkets författningssamling (AgVFS),

– utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst,

– beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar (Beslut 1999-12-09, dnr Fi1999/4702),

– statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik (Förordning utfärdad 2003-12-11, AgVFS 2003:7 A 2),

– statistikuppgifter enligt särskilda beställningar, och

– övriga uppdrag från regeringen (Beslut 2006-12-21, dnr Fi2006/7368).

ap.4 Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området - del till KAMK

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter avseende  Skiljenämnden för grupplivfrågor, Statens ansvarsnämnd, Offentliga sektorns särskilda nämnd samt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Kammarkollegiet ska redovisa den kvartalsvisa belastningen på anslagsposten 4 per nämnd och sammanlagt till regeringen (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.211Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)19 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Arbetsgivarverket undantas från bestämmelserna i 3 kap. 1 § andra stycket om resultatredovisning och 3 kap. 2 § om fördelning av verksamhetens totala intäkter och kostnader förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Riksgäldskontoret
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensionsverk
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P och O)
Seko, Service och kommunikationsfacket
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco-S)