Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
33

2015-12-17
Ku2015/02965/LS (delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen använts för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande med-
borgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Information om fornlämningar

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den information om fornlämningar som myndigheten förvaltar. Regeringen har avsatt särskilda medel för att stärka detta arbete inom ramen för anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Riksantikvarie-
ämbetet ska särskilt redovisa hur dessa medel har använts.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Prognoser 2016–2020

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Svensk museitjänst fortskrider.

Landskapsperspektiv

Riksantikvarieämbetet ska redovisa arbetet med att ta till vara den europeiska landskapskonventionens perspektiv. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Klimatanpassningsarbete

Riksantikvarieämbetet ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att ta fram en vägledning för hur kulturarvsaspekter bör integreras i klimatanpassningsarbetet inom andra berörda samhällsområden, på lokal och regional nivå.

Riksantikvarieämbetet ska redogöra för hur myndigheten i samverkan med andra myndigheter utvecklar förebyggande förvaltning för att begränsa klimatpåverkan och anpassa kulturarv till ett förändrat klimat genom verktyg inom t.ex. vård- och underhållsplanering.

Riksantikvarieämbetet ska redogöra för hur myndigheten i samverkan med länsstyrelserna vidareutvecklar metoder för riskbedömningar av kulturarv som skadats genom olika typer av naturolyckor. Metoderna ska vara stöd till klimatanpassningsarbetet på regional och lokal nivå.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2016 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Uppdrag med koppling till politik för global utveckling

Mot bakgrund av bl.a. antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (PGU, prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) ska Riksantikvarieämbetet genomföra nedanstående uppdrag.

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka åtgärder och initiativ som har vidtagits för att förebygga och förhindra illegal handel med kultur-
föremål. Av redovisningen ska även berörda myndigheters insatser framgå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 17 mars 2017.

Riksantikvarieämbetet ska följa upp det nationella arbetet med världsarv och Världsarvskonventionen. I uppdraget ingår att analysera roll- och ansvarsfördelning och förutsättningarna för att förvalta världsarven. Inom ramen för uppdraget ska Riksantikvarieämbetet samråda med Svenska Unescorådet och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 20 maj 2016.

Riksantikvarieämbetet ska redovisa och kommentera erfarenheterna från arbetet i ICCROM:s styrelse. Av redovisningen ska även framgå vilka överväganden Riksantikvarieämbetet gör avseende hur erfarenheterna kan användas i det fortsatta arbetet både nationellt och internationellt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 maj 2016.

Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur kulturmiljöarbetet i Sverige utvecklas. I uppdraget ingår att samlat redovisa vad ansvariga myndigheter har gjort och avser att göra för att de nationella målen för kulturmiljöarbetet ska uppfyllas. Riksantikvarieämbetet ska också redovisa hur myndigheten, utifrån sitt överinseendeuppdrag, avser att regelbundet följa upp målens uppfyllelse.

Myndigheten ska vidare belysa och analysera samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå inom kulturmiljöområdet. Detta innebär bland annat att myndigheten ska kartlägga och redovisa hur läns-
museerna och motsvarande museer arbetar med kulturmiljöfrågor och hur förutsättningarna ser ut för samverkan och verksamhets-
utveckling på regional nivå. Vidare ska Riksantikvarieämbetet redovisa hur ansvariga statliga myndigheter arbetar med och planerar att arbeta med att främja det kommunala kulturmiljöarbetet.

Utifrån bilden av hur området i dag utvecklas ska Riksantikvarieämbetet skapa en bred plattform för samtal om kulturmiljöarbetets framtid. Samtalen ska utmynna i en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas och vilka resultat som bör uppnås fram till 2030. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt från de mål som beslutats av regering och riksdag och de befintliga ekonomiska och organisatoriska ramarna.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 16 maj 2016.

Samverkan kring natur- och kulturreservat

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Naturvårdsverket redovisa hur samverkan mellan naturvård och kulturmiljöarbete fungerar rörande förvaltningen av natur- och kulturreservat. Redovisningen ska bl.a. omfatta goda exempel som kan inspirera till utvecklade förvaltnings-
metoder. Myndigheterna ska även redovisa hur man avser att utveckla samverkan och stärka det gemensamma arbetet med natur- och kulturreservat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 mars 2016.

Kulturarv i skogen

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska utföras i samråd med länsstyrelserna. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
26 april 2016.

Traditionell småskalig matkultur

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens Jordbruksverk, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovis-
ningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdeparte-
mentet) senast den 30 juni 2016.

Det europeiska kulturarvsmärket

Riksantikvarieämbetet ska belysa förutsättningarna för ett aktivt svenskt deltagande i det europeiska kulturarvsmärket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2016.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet15 864
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)15 864

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslaget får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Anslaget får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet218 192
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)208 373
ap.2Kulturarvs-IT (ram)9 819

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet250 505
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)242 505
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)8 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas för förvaltning och utveckling av K-samsök.
 • Av anslagsposten får högst 15 000 000 kronor användas för att utveckla och kvalitetssäkra information om fornlämningar samt för att utveckla de informationssystem som krävs för Riksantikvarie-
  ämbetets förvaltning av denna information.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer enligt förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.104763 %0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 5463 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 515Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.183 00064 00011 0007 196
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2519 504
2016-02-2519 504
2016-03-2519 504
2016-04-2519 504
2016-05-2519 504
2016-06-2519 504
2016-07-2519 504
2016-08-2519 504
2016-09-2519 504
2016-10-2519 504
2016-11-2519 504
2016-12-2519 512
Summa234 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål-1 0671001 4001 300100-867
Museitjänster-17 17050024 70024 200500-16 170
Summa-18 23760026 10025 500600-17 037
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christina Nylén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM, PO
Utrikesdepartementet/FMR, MU, USTYR
Finansdepartementet/BA, SFÖ, SKAS3
Miljö- och energidepartementet/KL, MM, NM
Näringsdepartementet/HT HL, HT RTS
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
samtliga länsstyrelser
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Svenska Unescorådet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
samtliga landsting
samtliga samverkansorgan
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Sveriges Hembygdsförbund