Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2015-12-10
Ku2015/01502/KL
Ku2015/01731/KL
Ku2015/02265/KL m.fl.
Se bilaga 1
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, och
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Underlag till bidragsförordning

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta fram ett underlag till en bidragsförordning som reglerar bidragsgivningen för främjande av hemslöjd. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten samråda med Svenska Hemslöjdsföreningars riksförbund och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket11 498
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)2 554
ap.2Främjande av hemslöjd (ram)8 944

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten ska användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars riksförbund. Anslagsposten ska även användas för bidrag till rikskonsulentverksamhet, fortbildning och årlig informationskonferens samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.13453 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 500
2016-04-252 666
2016-07-252 666
2016-10-252 666
Summa11 498
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.2Främjande av hemslöjd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Emy Widén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Tillväxtverket
samtliga landsting
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 12, 2015-12-10

Diarienummerförteckning

Ku2015/01502/KL
Ku2015/01731/KL
Ku2015/02265/KL
Ku2015/02842/KL
Ku2015/02965/LS (delvis)