Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
36

2015-12-17
Ku2015/02965/LS (delvis)
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2016–2020

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras ut-
förligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

3

Uppdrag

Polleninsamling, analyser och prognoser

Naturhistoriska riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa för budgetåret 2016, genomföra polleninsamling, pollenanalyser och framställa pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2016 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska för verksamheten Försäljning av varor senast den 1 mars 2016 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) redovisa en plan för när ekonomin i verksamheten ska vara i balans.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet7 011
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)7 011

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet177 896
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)177 896

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.122103 %0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.35 3363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)81 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2515 409
2016-02-2515 409
2016-03-2515 409
2016-04-2515 409
2016-05-2515 409
2016-06-2515 409
2016-07-2515 409
2016-08-2515 409
2016-09-2515 409
2016-10-2515 409
2016-11-2515 409
2016-12-2515 408
Summa184 907
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
8:1 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-2 44403 2003 000200-2 244
Undersökningar, utredningar och andra tjänster006 0006 00000
Cosmonova1 1051 00014 30014 0003002 405
Miljöövervakning01 00014 50014 50001 000
Summa-1 3392 00038 00037 5005001 161
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar004000400400
Övrigt003 00003 0003 000
Summa003 40003 4003 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Helene Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/MM
Miljö- och energidepartementet/NM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för kulturanalys
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer