Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
30

2015-12-17
Ku2015/02264/KI,
Ku2015/02276/KI,
Ku2015/02624/KI, m.fl.
Se bilaga 1
Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens musikverks verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens musikverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndig-
heten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Publik och tillgänglighet

Statens musikverk ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det nya scenkonstmuseet

Statens musikverk ska redovisa hur arbetet med det nya scenkonstmuseet fortlöper. En redovisning av myndighetens beräknade intäkter och kostnader åren 2016–2018 och effekter för myndighetens ekonomi ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2016.

Musikplattformen

Statens musikverk ska återrapportera hur myndighetens bidragsgivning till samarbetsprojekt främjar ett varierat musikaliskt utbud av hög kvalitet i hela landet. Vidare bör framgå hur arbetet bidrar till ökat internationellt och interkulturellt utbyte och hur verksamheten förhåller sig till andra statliga aktörers bidragsgivning.

Vård av kulturarv

Statens musikverk ska återrapportera hur myndigheten strategiskt arbetar för att vårda, dokumentera, digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar.

Politik för global utveckling

Mot bakgrund av antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/4:UU3, rskr 2003/04:112) ska Statens musikverk redovisa planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete med aktörer i utvecklingsländer och i länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv sätts i centrum.

Prognoser 2016–2020

Statens musikverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Jämförelser ska göras med 2015 och kommenteras.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens musikverk ska redovisa fördelningen av eventuella bidrags-
intäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen

2

Organisationsstyrning

Fortsatt jämställdhetsintegrering

Statens musikverk har, i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering, redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av jämställdhetsintegreringen i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Verksamhetsutveckling

Statens musikverk ska, utifrån de rekommendationer som Statskontoret lämnar i sin rapport 2015:20, ta fram en plan för hur myndigheten fortsatt ska

 • vidareutveckla den interna styrningen och uppföljningen,
 • arbeta med strategisk komptensförsörjning
 • förbättra formerna för bidragsgivningen till musiklivet.

Planen ska omfatta 2016–2017 och redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 maj 2016.

3

Uppdrag

En mer jämställd repertoar

Statens musikverk ska tillsammans med Statens kulturråd, och i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå, främja en mer jämställd repertoar bland svenska orkesterar som tilldelas statligt stöd.

Regeringens exportstrategi

Statens musikverk ska, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra med expertkunskap inom sitt verksamhetsområde för genomförandet av regeringens exportstrategi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk111 209
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)111 209

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet. Statens musikverk får inom ramen för ändamålen med bidragsgivningen även initiera samarbetsprojekt. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 3363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2512 184
2016-02-257 184
2016-03-247 184
2016-04-2522 184
2016-05-257 184
2016-06-237 184
2016-07-257 184
2016-08-257 184
2016-09-267 184
2016-10-2512 184
2016-11-257 184
2016-12-237 185
Summa111 209
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar001 70001 7001 700
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor360130129137
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa360130129137
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Katarina Höög
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 30, 2015-12-17

Diarienummerförteckning

Ku2015/02264/KI,
Ku2015/02276/KI,
Ku2015/02624/KI,
Ku2015/02756/KI
Ku2015/02965/LS(delvis)