Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
40

2015-12-17
Ku2015/02965/LS (delvis)
Statens centrum för arkitektur och design
Skeppsholmen
11149 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens centrum för arkitektur och design
Riksdagen har beslutat om Statens centrum för arkitektur och designs verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens centrum för arkitektur och design och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Prognoser 2016–2020

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Statens centrum för arkitektur och design ska i årsredovisningen specificera totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design55 112
ap.7Statens centrum för arkitektur och design (ram)55 112

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 6533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens centrum för arkitektur och designs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-254 593
2016-02-254 593
2016-03-254 593
2016-04-254 593
2016-05-254 593
2016-06-254 593
2016-07-254 593
2016-08-254 593
2016-09-254 593
2016-10-254 593
2016-11-254 593
2016-12-254 589
Summa55 112
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens centrum för arkitektur och designs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.7Statens centrum för arkitektur och design

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-1 9811 9810000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa-1 9811 9810000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar003700370370
Övrigt001 00001 0001 000
Summa001 37001 3701 370
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Sarah Hurni Åsberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/M
Näringsdepartementet/ENT
Socialdepartementet/SFÖ, PBB
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens konstråd
Riksantikvarieämbetet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens fastighetsverk
Boverket
Myndigheten för kulturanalys
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer